Svetový deň poézie

Podporiť čítanie básnických diel a ich vydávanie je cieľom Svetového dňa poézie, ktorý pripadá na 21. marca.

Poetry Day bol vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO ako Svetový deň poézie v r. 1999. Účelom tohto dňa je propagovanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie po celom svete, ako aj poskytnutie uznania národným aj medzinárodným aktivitám v oblasti poézie. Na národných úrovniach sa tento deň má stať zdrojom nových impulzov na básnickú tvorbu a ako spomína rada UNESCO v deklarácii tohto dňa: „uznať a podnietiť národné, regionálne a medzinárodné poetické aktivity“. Veď písanie básní je spôsob, ako zveľaďovať rodný jazyk.

UNESCO uznáva, že poézia zodpovedá osobným a spoločenským potrebám. Aj cez poéziu možno nadväzovať priateľské vzťahy a odovzdávať si prežité skúsenosti, a to inak ako „pragmatickým“ jazykom či v súčasnosti i prostredníctvom počítačov a rôznych sociálnych sietí.

V niektorých svetových krajinách sa oslavuje Deň poézie 15. októbra na počesť narodenia Vergília, rímskeho epického básnika za vlády Augusta.

svetový deň poézie 21. marec

« Späť