MVS – Medziknižničná výpožičná služba

Žiadanku môžu posielať len knižnice. Ak má knižnica vo svojom fonde zo žiadaného titulu len 1 exemplár, MVS na daný titul neposkytne.

  Žiadajúca inštitúcia:

  Názov: (povinné)

  Ulica a číslo: (povinné)

  Mesto: (povinné)

  PSČ: (povinné)

  Telefón: (povinné)

  Fax:

  IČO:

  E-mail: (povinné)

  Číslo žiadanky žiadajúcej inštitúcie:

  Žiadame o výpožičku knihy:

  Autor:

  Názov:

  Vydavateľ a rok vydania:

  ISBN:

  Naša požiadavka je aktuálna do (dátum):

  Ak je kniha požičaná, žiadame o rezerváciu:

  Žiadame o xerokópiu článku:

  Názov časopisu:

  Ročník:

  Rok:

  Číslo:

  Autor článku:

  Názov článku:

  Strany číslo:

  Naša požiadavka je aktuálna do (dátum):

  Doplňujúce údaje:

  Súhlasím s preplatením xerokópie alebo výpožičky originálneho dokumentu podľa cenníka:

  Žiadanku odoslal (meno a priezvisko):

  Poznámka

  « Späť