MVS – Medziknižničná výpožičná služba

Žiadanku môžu posielať len knižnice. Ak má knižnica vo svojom fonde zo žiadaného titulu len 1 exemplár, MVS na daný titul neposkytne.

Žiadajúca inštitúcia:

Názov: (povinné)

Ulica a číslo: (povinné)

Mesto: (povinné)

PSČ: (povinné)

Telefón: (povinné)

Fax:

IČO:

E-mail: (povinné)

Číslo žiadanky žiadajúcej inštitúcie:

Žiadame o výpožičku knihy:

Autor:

Názov:

Vydavateľ a rok vydania:

ISBN:

Naša požiadavka je aktuálna do (dátum):

Ak je kniha požičaná, žiadame o rezerváciu:

Žiadame o xerokópiu článku:

Názov časopisu:

Ročník:

Rok:

Číslo:

Autor článku:

Názov článku:

Strany číslo:

Naša požiadavka je aktuálna do (dátum):

Doplňujúce údaje:

Súhlasím s preplatením xerokópie alebo výpožičky originálneho dokumentu podľa cenníka:

Žiadanku odoslal (meno a priezvisko):

Poznámka

Späť