Knižnično-informačné služby

 • Utvárajú, aktualizujú a sprístupňujú používateľom univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov regionálneho významu;
 • poskytujú používateľom základné a špeciálne knižnično-informačné služby, najmä absenčné a prezenčné vypožičiavanie dokumentov, bibliografické, rešeršné a informačné služby, medziknižničnú výpožičnú službu, zhotovovanie kópií dokumentov;
 • zabezpečujú prístup používateľov k vonkajším informačným zdrojom aj prostredníctvom internetu, zúčastňujú sa na sprístupňovaní súborných katalógov knižníc;
 • zabezpečujú rozvoj a prevádzku automatizovaného knižnično-informačného systému knižnice, zavádzanie a využívanie nových informačných technológií pri poskytovaní služieb /internet, digitalizácia a pod./;
 • zabezpečujú administratívu;
 • vykonávajú registráciu čitateľov, pričom dodržiavajú zákon o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, vedú evidenciu poskytovaných služieb a zabezpečujú dodržiavanie knižničného a výpožičného poriadku zo strany používateľov;
 • zabezpečujú propagáciu knižnično-informačných služieb a kultúrno-vzdelávacích aktivít knižnice na verejnosti;
 • realizujú kultúrno-výchovné, spoločenské, vzdelávacie a ďalšie podujatia, ktorými podporujú inštitucionálne vzdelávanie, sebavzdelávanie a všestranný osobnostný rozvoj celej komunity;
 • podieľajú sa na propagácii knižnice, jej služieb, fondov, kultúrno-vzdelávacej a spoločenskej činnosti na webovej stránke, sociálnych sieťach i v priestoroch knižnice.

Koordinácia a metodika

 • Zabezpečuje analytickú a vyhodnocovaciu činnosť knižnice, podieľa sa na koncepčnej činnosti;
 • poskytuje v územnom obvode metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, iným knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom;
 • spracúva a vyhodnocuje štatistiku o činnosti obecných knižníc, vykonáva edičnú činnosť.

Doplňovanie a spracovanie fondov

 • Zabezpečuje získavanie, evidovanie, spracovanie knižničného fondu;
 • zabezpečuje vedenie príslušných evidencií knižničného fondu, ako aj operatívnej evidencie pohybu knižničného fondu v rámci knižnice, spracúva príslušné štatistiky;
 • realizuje práce spojené s vyraďovaním dokumentov z knižničného fondu;
 • vytvára a aktualizuje elektronickú bázu záznamov o dokumentoch v knižničnom fonde;
 • organizuje a realizuje revízie knižničného fondu;
 • zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc.

Regionalistika a bibliografia

 • Utvára a sprístupňuje fond regionálnych dokumentov;
 • utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické bázy dát;
 • odborne spracúva a sprístupňuje regionálnu bibliografiu, tematické a personálne bibliografie, koordinuje bibliografickú činnosť v regióne;
 • buduje a sprístupňuje databázu regionálnych článkov z periodík regionálneho a celoslovenského charakteru.

 

« Späť