Príroda nepozná hranice

Aktuality

Príroda nepozná hranice 2021

Interreg Slovenská republika-Maďarsko Budujeme Partnerstvá Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Príroda nepozná hranice / „Természet nem ismer határokat” című projekthez – Video dokument z projektu / Videó dokumentum a projektből

https://www.youtube.com/watch?v=T6v3aOI0NI4&feature=emb_title&ab_channel=Holoc%C3%A9nTvE      

Turizmus a ochrana prírody v povodí rieky Bodrog / Turizmus és természetvédelem a Bodrog mentén – Turistický sprievodca / Bodrog turistakalauz

MAPA-TERKEPMELLEKLET Turistický sprievodca – HOLOCEN_TUR_es_TERM_a BODROG_M_2020_01_29  

Deň tretí: ENVIROfest pre slovenské školy / Harmadik nap: ENVIROfest a szlovák iskolák számára

ENVIROfest Festival environmentálnych filmov. Všetky filmy, ktoré boli premietané, spájalo jedno – vzdávali hold prírode okolo nás a ponúkali návod, …

Deň druhý: Online ENVIROfest pre maďarské školy / Második nap: Online ENVIROFEST a magyar iskolák számára

ENVIROfest Festival environmentálnych filmov. Všetky filmy, ktoré boli premietané, spájalo jedno – vzdávali hold prírode okolo nás a ponúkali návod, …

Deň prvý: Plavba po rieke Bodrog / Első nap: Hajóút a Bodrogon

Počas plavby účastníci projektu spoznali biotopy, pre ktoré rieka Bodrog vytvára vhodné životné prostredie. Vodnou turistikou za čistejší Bodrog. Našim …

Informačný videospot k projektu Príroda nepozná hranice / Információs videó a „Természet nem ismer határokat” című projekthez

[video src="https://kniznicatv.sk/wp-content/uploads/2020/08/Príroda-nepozná-hranice.mp4" /]

Príroda nepozná hranice / A természet nem ismer határokat

Keď dobrý úmysel prekračuje hranice, je to hodné aj tisícov riadkov. Veď koniec koncov, dobro by ani hranicu mať nemalo. …

Príroda nepozná hranice / A természet nem ismer határokat

Príroda nepozná hranice / A természet nem ismer határokat

Vyhlasujeme VÝTVARNÚ SÚŤAŽ na tému “Ochrana vodných a močiarnych spoločenstiev na území Medzibodrožia”. Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, …