Slovník nielen knihovníckych výrazov

Vážení čitatelia,
predkladáme Vám slovník nielen knihovníckych výrazov, ktorý budeme priebežne dopĺňať

A

absenčné výpožičky – vypožičanie kníh, časopisov a iných knižničných dokumentov mimo budovu knižnice
akvizícia – získavanie kníh a dokumentov a to: nákupom, výmenou, povinným výtlačkom, darom
alfabetické usporiadanie – usporiadanie podľa abecedy, súhrny názov pre 24 znakov gréckej abecedy, utvorený podľa prvých dvoch písmen alfa a beta. Alfabeticky sú usporiadané napríklad katalogizačné lístky
antológia – výber literárnych, filozofických, hudobných prác od rôznych autorov

B

beletria – umelecká literatúra, najmä próza
bibliotéka – knižnica, zbierka kníh
bibliobus – pojazdná knižnica
bibliografia – z gréckeho slova biblos –kniha a grafein-písať, pôvodne pisárske práce, opisovanie kníh. Dnes popisovanie kníh a knižničných jednotiek a zostavovanie zoznamov z nich
biblis – počítačový program na spracovanie knižničných jednotiek, používaný v 90-tych rokoch
bilingválna literatúra – text knihy písaný dvojjazyčne

C

citácie – popis dokumentu ( knihy, článku, stránky na internete) ktorý bol použitý ako zdroj informácií pri spracovávaní práce. V citácií je nevyhnutnosť uviesť základné údaje, ktoré použitý dokument identifikujú

D

Dewey Melvil – autor MDT, klasifikačnej schémy na triedenie náučnej literatúry
detektívna literatúra – literárny žáner, kde dej knihy je založený na zločine a pátraní po páchateľovi

E

esej – umelecky spracovaná úvaha o aktuálnych otázkach spoločenského, kultúrneho alebo hospodárskeho života

F

fantasy – literárny žáner, dej knihy sa odohráva v imaginárnych svetoch
faktografické informácie – skutočné, ktoré sa naozaj stali

G

grant – finančná podpora pridelená grantovou komisiou na určitý výskumný alebo pracovný projekt
grafológia – určovanie osobných vlastností z charakteru písma

H

horor – literárny žáner, ktorý úmyselne vyvoláva pocity strachu, napätia a hrôzy

CH

chronológia – usporiadanie podľa časovej postupnosti

I

informácia – správa, oznámenie, vysvetlenie, poučenie
ISBN – medzinárodné číslo kníh, ktoré presne identifikuje knihu. Každá krajina má svoje identifikačné znaky
ISSN – medzinárodné štandardné číslo (novín, časopisov) ktoré seriály jednoznačne identifikuje
infoLIB – portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax

K

kartotéka – súbor lístkov s určitými údajmi zoradený abecedne alebo podľa iného systému
katalogizácia – popis knižničnej jednotky, v súčasnosti už aj elektronicky
KIS MaSK – knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice, počítačový program
KIS3G – portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc
knižničný fond – súbor knižničných dokumentov vybraných, usporiadaných, spracovaných a sprístupňovaných v súlade s funkciami knižnice

L

libri prohibiti – knihy zakázané pôvodne katolíckou cirkvou, dnes sa tento termín používa pre knihy zakázané z akýchkoľvek dôvodov
literatúra – všetky písomné prejavy určitého národa, epochy, ľudstva, základným vyjadrovacím prostriedkom je spisovný jazyk
libris – program na spracovanie a vypožičiavanie knižničných dokumentov
literatúra faktu – literárne spracovanie dokumentárnych materiálov, vedeckých faktov, historických a súčasných udalostí

M

MDT – medzinárodné desatinné triedenie, najznámejšia klasifikačná schéma pre triedenie literatúry
MVS – medziknižničná výpožičná služba, ktorú sprostredkuje knižnica v prípade, ak žiadanú knihu vo fonde nemá
metodika – konzultačná a poradenská pomoc knižniciam v danom regióne

O

on-line katalóg – verejne dostupný katalóg cez internet

P

próza – neveršovaný, v prostej reči písaný literárny prejav
pentalógia – umelecké dielo s piatimi relatívne samostatnými časťami, ktoré spolu súvisia
periodiká – pravidelne vychádzajúce noviny a časopisy
poézia – básnictvo, básnické umenie, poetičnosť
portál – zhromažďuje na jednom mieste odkazy na dôležité zdroje na internete
PC – osobný počítač

R

regionálne dokumenty – dokumenty týkajúce sa určitého miesta
registrácia – vyplnením prihlášky a zaplatením členského poplatku sa žiadateľ stáva čitateľom (používateľom) knižnice
rešerš – (z franc. recherchen – hľadať, skúmať) je úzko špecializovaná bibliografia vypracovaná na objednávku
rezervovanie kníh – kniha, ktorú má požičanú iný čitateľ sa dá rezervovať cez on-line katalóg

S

signatúra – značka, ktorá identifikuje, kde je kniha v knižnici uložená
sci-fi – vedecko-fantastická literatúra
SNK – slovenská národná knižnica
softvér – počítačový program

Š

ŠVK – Štátna vedecká knižnica

T

trilógia – umelecké dielo s tromi relatívne samostatnými časťami , ktoré spolu súvisia
thriller (triler) – literárny žáner s desivým a vzrušujúcim dejom

U

UK – univerzitná knižnica

V

voľný výber – knihy voľne prístupné čitateľom a používateľom knižnice
výpožičný pult – miesto, kde sa knihy evidujú na konto čitateľa, alebo sa vracajú
výpožičný poriadok – upravuje vzájomné vzťahy knižnice a čitateľov (používateľov)

W

webová lokalita – súbor webových stránok, zvyčajne v rámci jednej domény na internete. Všetky verejne dostupné webové lokality sa súhrne nazývajú Worl Wide Web

Z

ZK – zemplínska knižnica

X

xerox – kopírovací prístroj nazvaný podľa firmy Rank Xerox
xerokópia – kópia na ňom vyhotovená

« Späť