Manifest o verejných knižniciach

Sloboda, prosperita a rozvoj spoločnosti a jednotlivcov sú základné ľudské hodnoty. Možno ich dosiahnuť iba na základe schopnosti dobre informovaných občanov uplatňovať svoje demokratické práva a zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti. Tvorivá účasť a rozvoj demokracie závisia od primeraného vzdelania, ako aj od slobodného a neobmedzeného prístupu k poznatkom, myšlienkam, kultúre a informáciám.

Verejná knižnica, miestna brána k poznatkom, je základnou podmienkou pre celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a kultúrny rozvoj jednotlivca a spoločenských skupín.

Tento manifest UNESCO vyhlasuje, že UNESCO považuje verejnú knižnicu za silnú podporu vzdelávania, kultúry a informácií a upevňovania mieru a duchovného bohatstva mysliacich mužov a žien.

UNESCO preto vyzýva národné vlády a miestne správy, aby podporovali a aktívne sa angažovali v rozvoji verejných knižníc.

 

VEREJNÁ KNIŽNICA

 

Verejná knižnica je miestne stredisko informácií, ktoré pohotovo sprístupňuje všetky druhy poznatkov a informácií svojím používateľom.

Služby verejnej knižnice sa zakladajú na princípe rovnosti prístupu pre všetkých, bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie. Špecifické služby a materiály musia byť poskytované tým používateľom, ktorí nemôžu z akéhokoľvek dôvodu využívať bežné služby a materiály, napríklad jazykovým menšinám, ľuďom s fyzickými alebo mentálnymi poruchami, hospitalizovaným alebo uväzneným..

Všetky vekové skupiny musia v knižnici nájsť materiály podľa svojich potrieb. Knižničné zbierky a služby musia zahŕňať všetky druhy príslušných médií a modernej techniky, ako aj tradičné materiály. Základom je vysoká kvalita a nadväznosť na mieste potreby a podmienky. Materiály musia odrážať súčasné trendy a vývoj spoločnosti a zároveň pripomínať tvorivé úsilie ľudí v minulosti.
Zbierky a služby by nemali podliehať žiadnej forme ideologickej, politickej alebo náboženskej cenzúry, ani komerčnému tlaku.

 

POSLANIE VEREJNEJ KNIŽNICE

 

Poslaním verejnej knižnice vo vzťahu k informáciám, gramotnosti, vzdelávaniu a kultúre by malo byť najmä:
1. vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku,
2. podporovanie individuálneho vzdelávania, ako aj formálneho vzdelávania a sebavzdelávania na všetkých úrovniach,
3. vytváranie príležitostí pre tvorivý osobný rozvoj,
4. stimulovanie predstavivosti a tvorivosti detí a mládeže,
5. prehlbovanie poznania kultúrneho dedičstva, umenia, výsledkov vedy a techniky,
6. sprístupňovania kultúrnych prejavov všetkých reprodukčných umení,
7. posilňovanie medzi kultúrneho dialógu a podporovanie rozmanitosti kultúry,
8. rozvíjanie tradície ústneho podania,
9. zabezpečenie prístupu občanov k všetkým druhom miestnych informácií,
10. poskytovanie primeraných informačných služieb pre miestne podniky, združenia a záujmové skupiny,
11. vytváranie podmienok pre rozvíjanie informačnej a počítačovej gramotnosti,
12. podpora a účasť na aktivitách a programoch rozvoja gramotnosti pre všetky vekové skupiny a v prípade potreby zavádzanie takýchto aktivít.

 

FINANCOVANIE, LEGISLATÍVA A SIETE

 

Verejná knižnica má byť v zásade bezplatná. Za verejnú knižnicu zodpovedajú úrady štátnej správy a miestnej samosprávy. Musí sa opierať o špecifickú legislatívu a musí ju financovať štátna správa a miestna samospráva. Musí byť nevyhnutnou zložkou každej dlhodobej stratégie kultúry, informačného zabezpečenia, gramotnosti a vzdelávania.

S cieľom vytvoriť celonárodnú koordináciu a spoluprácu medzi knižnicami, legislatíva a strategické plány musia tiež definovať a podporovať národnú knižničnú sieť, ktorá je založená na schválených štandardoch služieb.

 

PREVÁDZKA A RIADENIE

 

Musí byť formulovaná jasná politika, ktorá určuje ciele, priority a služby vo vzťahu k potrebám miestnej komunity. Verejná knižnica musí byť organizovaná efektívne a musí byť dodržiavaný profesionálny štandard prevádzky.

Musí byť zabezpečená spolupráca s príslušnými partnermi, napr. skupinami používateľov a inými odborníkmi na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Služby musia byť fyzicky prístupné všetkým členom komunity. To vyžaduje vhodne umiestnené budovy knižníc, dobré podmienky pre čítanie a štúdium, ako aj príslušnú techniku a dostatočne dlhú prevádzkovú dobu, ktorá vyhovuje používateľom.

Služby knižníc musia byť prispôsobené odlišným požiadavkám komunít vo vidieckych a mestských oblastiach.

Pracovník knižnice je aktívnym sprostredkovateľom medzi používateľmi a informačnými zdrojmi. Odborné vzdelanie a nepretržité vzdelávanie pracovníkov knižníc je nevyhnutné na poskytovanie primeraných služieb.

Musia byť zabezpečené programy vzdelávania používateľov s vonkajším dosahom s cieľom pomôcť používateľom pri využití všetkých informačných zdrojov.
Tento manifest prijalo aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v r.1996.Manifest je určený občanom Slovenska, orgánom štátnej správy a samosprávy a všetkým zriaďovateľom verejných knižníc v Slovenskej republike.

« Späť