O projekte

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
PRÍRODA NEPOZNÁ HRANICE

 

Názov projektu:
Príroda nepozná hranice

Názvy partnerov:
Zemplínska knižnica v Trebišove
Holocén Természetvédelmi Egyesület
Class SLOVAKIA o. z.

Rozpočet projektu:
51.355,50 €

Začiatok realizácie:
01.02.2020

Ukončenie realizácie:
31.12.2020

Doplnenie k textu o projekte

Primárnym cieľom projektu “Príroda nepozná hranice” je výchovno-vzdelávací aspekt. Inovatívnou a hravou formou predostrieme mladej generácii dôležitosť ochrany životného prostredia. Cez zážitkovú plavbu v programovom území budeme v sprievode odborníkov objavovať rozmanitú faunu a flóru. Výstupom spoločného bádania bude slovensko-maďarská kniha dokumentujúca zážitok na rieke Bodrog, ktorá ignorujúc štátne hranice svojou životodarnou silou vytvára vhodné životné prostredie pre chránené a ochranu vyžadujúce biotopy i ľudí. Zúčastnení sa tak budú môcť vďaka mienku formujúcim aktivitám získať nadhľad a osvoja si myslenie vedúce k zodpovednému a ohľaduplnému správaniu sa k prírodnému bohatstvu. A to nielen v povodí rieky Bodrog. Tým, že pochopia súvislosti medzi činnosťou človeka a prírodou, nadobudnuté skúsenosti a výstupy projektu sa im stanú užitočným sprievodcom do budúceho života. Projekt bude zavŕšený filmovým festivalom, počas ktorého bude prebiehať výstava fotografií zo života rieky Bodrog a výstava výtvarných prác detí. Cieľom je podporovať kreativitu u detí a rozvíjať ich schopnosti vyjadrovať sa k témam bez slov – prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov. Stanú sa tak nielen pasívnymi užívateľmi a príjemcami, ale zhostia sa úlohy aktívnych tvorivých jedincov v spoločnosti. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti. Prostredníctvom kultúrnych, vzdelávacích aktivít a aktivít súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody projekt spojí obyvateľov žijúcich v povodí rieky Bodrog na území Slovenska i na území Maďarska pre jeden dobrý celospoločenský cieľ. Z dlhodobého pohľadu projekt a rôzne formy jeho propagácie prispejú k zvýšeniu počtu návštevníkov v programovej oblasti s priamym dosahom na oživenie cestovného ruchu.

Našou motiváciou pre realizáciu predkladaného projektu je vízia pre lepšiu spoločnú budúcnosť v čistejšom životnom prostredí a s uvedomelou mládežou. Programové územie je pomerne vzdialené od veľkých miest Slovenska a Maďarska. Z uvedeného dôvodu tu nie je toľko príležitostí pre miestne obyvateľstvo zúčastniť sa inovatívnych doplnkových vzdelávacích aktivít vedúcich k vytváraniu správnych postojov a správania mladej generácie k životnému prostrediu. Realizáciou projektu by sme do programovej lokality priniesli v súčasnosti absentujúce kultúrno-spoločenské aktivity s tematikou prírody, ktoré sú zamerané na mladú generáciu. Alarmujúci stav životného prostredia (znečistenie rieky, všadeprítomný plast, nevhodné správanie sa v prírode zo strany obyvateľov ale i návštevníkov turisticky atraktívnych oblastí v programovom území) nás inšpiroval k zostaveniu relevantných aktivít, ktoré budú mať dlhodobý pozitívny vplyv a prispejú k riešeniu vymenovaných problémov. K udržateľnosti projektu v povedomí obyvateľstva v programovom území vo veľkej miere prispeje slovensko-maďarská kniha “Bodrog – rieka, ktorá nepozná hranice” zameraná na zdokumentovanie súčasného stavu rieky Bodrog za účastí detských a mladých bádateľov. Obdobný výskum, kde v hlavnej úlohe je detský a mladý bádateľ, ktorého výstupom je dvojjazyčná publikácia sa zatiaľ v programovom území nerealizoval. Prostredníctvom aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt a v spolupráci s maďarským partnerom dosiahneme zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti v programovom území. Zviditeľníme a priblížime programové územie obyvateľom v rôznych častiach Slovenska a Maďarska, čím prispejeme k rozhýbaniu turizmu a k zvýšeniu atraktivity programového územia.

Cieľovou skupinou projektu “Príroda nepozná hranice” sú primárne žiaci základných škôl. Pochádzajú z obcí v lokalite rieky Bodrog na území Slovenska a Maďarska. Aktívne sa zapoja do realizovaných aktivít, ktorých cieľom je hravou a kreatívnou formou odkrývať prírodné bohatstvo rieky Bodrog, skúmať rozmanitosť fauny a flóry, upozorniť na dôležitosť ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Ďalšou cieľovou skupinou sú kvalifikovaní pedagógovia škôl zo záujmovej lokality. Účasťou na aktivitách predkladaného projektu môžu nabrať inšpirácie a vytvoriť rad metodického materiálu a pomôcok pre potreby implementácie environmentálnych tém do vzdelávania a praxe aj po skončení projektu. Ďalšou podskupinou sú odborníci, ktorých oslovíme na priamu účasť na aktivitách predkladaného projektu a vytvoríme im priestor aby sa o svoje znalosti mohli priamo podeliť so zúčastnenými. Stretnutie s vodohospodárom, ornitológom, environmentalistom môže zanechať na žiakov veľký motivačný a výchovný dojem pri voľbe budúceho povolania ale aj napomôže k vytváraniu správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu. V projekte sú plánované čiastkové aktivity, ktoré budú určené pre dorast a dospelých s už vyformovaným postojom k environmentálnym témam. Ten budú môcť aktívne demonštrovať a zároveň vlastnou činnosťou napomôcť k čistejšiemu Bodrogu. Predkladaný projekt počas svojej realizácie osloví aj laickú verejnosť, rodiny a návštevníkov kultúrnych zariadení zapojených do projektu. Cieľom projektu je zvýšiť príliv turistov a návštevníkov z Maďarska aby prebádali slovenskú časť rieky Bodrog a naopak. Projektom docielime informovanosť verejnosti v strednej a západnej časti Slovenska a Maďarska o rozmanitosti života v povodí rieky Bodrog a inšpirujeme ich tak k návšteve.

Príroda nie je iba dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia, to my sme si ju požičali od našich detí. Nasledujúcim generáciám chceme odovzdať pre zdravý život vyhovujúce prostredie. Preto trvalo udržateľný rozvoj znamená pre nás každodennú výzvu. Dospelých môžeme upovedomiť o environmentálnych problémoch a otázkach, stereotypy v ich správaní a návykoch je však ťažké odbúrať a dlhodobí efekt nášho snaženia nemusí byť zaručený. Preto sme presvedčení, že kľúčom pre dosiahnutie cieľa je výchova a vzdelávanie od útleho veku. Z uvedeného dôvodu sme za primárnu cieľovú skupinu pre tento projekt zvolili deti a mládež. Výstupmi projektu sú: Splav rieky Bodrog – “Veľké vodné dobrodružstvo”, Vodnou turistikou za čistejší Bodrog – „Ochraňujem svoju rieku”, Festival environmentálnych filmov ENVIRO-fest. Súčasťou filmového festivalu bude aj výstava výtvarných prác žiakov základných a umeleckých škôl, ktorými sa zapoja do projektu. Vymenované aktivity sú zostavené tak, aby mali maximálny výchovno-vzdelávací dopad na zúčastnených. Hmotnými výstupmi projektu sú: Putovná výstava fotografií – “Zo života rieky Bodrog”, Kniha – “Bodrog – rieka, ktorá nepozná hranice”, Krátky reklamný spot o predkladanom projekte “Príroda nepozná hranice” a o rieke Bodrog a Turistický sprievodca riekou Bodrog a k nemu priľahlými územiami. Hmotné výstupy projektu nám pomôžu zabezpečiť aby posolstvo projektu aj po jeho ukončení dlhodobo rezonovalo v povedomí cieľových skupín. Navyše, výstupy poslúžia aj ako nástroj a napomôžu k popularizácii mikroregiónu v povodí Bodrogu a rozvoju turistického ruchu v programovom území. Upevnia tak vzťahy medzi obyvateľstvom žijúcim v pohraničnom území. Projekt tak bude mať aj nepriamy dopad na hospodárske a ekonomické ukazovatele v záujmovom území.

A projektről

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKT
A TERMÉSZET NEM ISMER HATÁROKAT

 

A projekt címe:
A természet nem ismer határokat

A partnerek megnevezése:
Zemplínska knižnica v Trebišove
Holocén Természetvédelmi Egyesület
Class SLOVAKIA o. z.

A projekt költségvetése:
51.355,50 €

A megvalósítás kezdete:
2020.02.01.

A megvalósítás vége:
2020.12.31.

 

Vízi és mocsári életközösségek a Bodrogközben

 

Rajzpályázat a 9-16 éves általános iskolások, a nyolcéves gimnáziumok és művészeti általános iskolák tanulói részére

 

A Bodrog életéből

 

Vándor fotókiállítás. 50 fénykép a Bodrog vízgyűjtő területéről.

A nagy vízi kaland

Hajóval a Bodrogon. A Szőlőske (SZK) és Tokaj (HU) közötti hajóút során a résztvevők megismerik azokat az élőhelyeket , amelyek számára a Bodrog alkalmas környezeti feltételeket biztosít.

 

Bodrog – a folyó, amely nem ismer határokat

 

Világot lát egy könyv, amely rendhagyó módon tekint a környezetvédelem problémakörére a Bodrog környezetében, amely nincs tekintettel az államhatárokra, életet ad mindazokban a kistérségekben, amelyeken áthalad, Szlovákiában és Magyaroszágon is.

Védem a folyóm

 

Vízi turizmussal a tisztább Bodrogért. Célunk, hogy ilyen módon is bemutassuk a felelősségteljes és körültekintő magatartást a természettel szemben és hangot adjunk a környezetvédelemhez való kötődésünknek, amelyet mindnyájan közösen vallunk, határoktól és nemzeti hovatartozástól függetlenül.

ENVIROfest

Környezetvédelmi filmek fesztiválja. Valamennyi levetítésre kerülő filmnek vagy egy közös mondandója: a természet iránti tisztelet és útmutató ahhoz, hogy viselkedjünk a természetben. A filmek kiválóan kiegészítik a természeti ismeretek, földrajz, honismeret, erkölcstan és környezetvédelmi nevelés órákat.

 

„A természet nem ismer határokat“ projekt elsődleges célja a nevelési és oktatási szempont. Innovatív és játékos formában mutatjuk be a fiatal nemzedéknek a környezetvédelem fontosságát. A programterületen megvalósuló élményszerző hajózás alatt szakemberek segítségével fogják felfedezni a színes növény-és állatvilágot. A közös kutatás eredménye egy szlovák-magyar könyv, mely dokumentálni fogja a Bodrog folyón szerzett élményeket. Azon a Bodrogon, amely fittyet hányva az államhatárokra életet adó erővel alakít ki megfelelő életteret a védett és védettségre szoruló élőhelyek és emberek számára. A résztvevők véleményformáló tevékenységek útján egy nagyobb rálátást szerezhetnek és elsajátítják a felelősségteljes és kíméletes magatartást a természet gazdaságával szemben. És nemcsak a Bodrog folyó vízgyűjtő területén. Megértve az ember és a természet közötti összefüggéseket, a megszerzett tapasztalatok és projekteredmények hasznos útravalóik lesznek a jövőben. A projekt záró rendezvénye egy filmfesztivál lesz, amelynek során a gyermekek rajzai és fényképek is bemutatásra kerülnek a Bodrog folyó életéből. Célunk a gyermekek kreativitásának előmozdítása és azon készségük fejlesztése, hogy szavak nélkül is kifejezzék véleményüket – művészeti eszközök útján. Így nemcsak passzív felhasználók és befogadók lesznek, hanem a társadalom alkotó és tevékeny tagjai. A projekt specifikus célja a határ menti térség vonzóbbá tétele. Kulturális, oktatási és a természetvédelemmel összefüggő tevékenységek útján a projekt összeköti a Bodrog vízgyűjtő területén élőket, Szlovákiában és Magyarországon, egy jó össztársadalmi cél érdekében. Hosszútávon a projekt és a népszerűsítésének különféle formái hozzájárulnak a látogatók számának növekedéséhez a programterületen, közvetlenül befolyásolva az idegenforgalom élénkítését.

Számunkra a bemutatásra kerülő projekt megvalósításához az jelenti a motivációt, hogy egy jobb, közös jövőt építhetünk, tisztább környezetben, tudatos fiatalokkal. A programterület viszonylag messzire esik Szlovákia és Magyarország nagyobb városaitól, ezért a helyi lakosságnak nincs túl sok lehetősége rá, hogy innovatív, kiegészítő oktatási tevékenységben vegyen részt, amelynek eredményeképpen a fiatalok megfelelő hozzáállást és magatartást sajátíthatnak el a környezetükkel szemben. A projekt megvalósításával hiánypótló, természetről szóló kulturális és társadalmi tevékenységeket hoznánk a program a helyszínére, a fiatal nemzedék számára. A környezet riasztó állapota (szennyezett folyók, mindenütt műanyag, nem megfelelő viselkedés a turisztikai szempontból vonzó helyszíneken a programterületen, mind a helybeliek, mind a turisták részéről) olyan mérvadó tevékenységek összeállítására ösztönzött bennünket, amelyek hosszú távú kedvező hatással bírnak és hozzájárulnak a felsorolt problémák megoldásához. A projekt fenntartását a lakosság tudatában nagy mértékben elősegíti a „Bodrog – a folyó, amely nem ismer határokat“ c. könyv, melynek célja a Bodrog folyó jelenlegi állapotának dokumentálása, gyermekek és fiatal kutatók bevonásával. A programterületen korábban nem valósult meg olyan hasonló kutatás, hol a gyerekek és a fiatal kutatók kapnak főszerepet és amelynek eredménye egy kétnyelvű kiadvány. A kulturális és természeti értékek megőrzésére irányuló tevékenységek útján, a magyar partnerrel együttműködve elérjük a szociális, gazdasági és területi összetartozást a programterületen. Láthatóvá tesszük és közelebb hozzuk a programterületet a Szlovákia és Magyarország különféle tájain élő lakosoknak, ezzel is előmozdítva a turizmust és a programterület vonzóbbá tételét.

„A természet nem ismer határokat“ projekt célcsoportja elsődlegesen az általános iskolás korosztály. Ezek a tanulók a Bodrog környékén fekvő falvakból származnak, Szlovákiában és Magyarországon. Aktívan bekapcsolódnak a megvalósuló tevékenységekbe, amelyek célja, hogy játékos, kreatív formában tárja fel a Bodrog természeti gazdaságát, megfigyelje a növény-és állatvilág sokszínűségét, felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és fenntarthatóságára. További célcsoport az érintett vidéken dolgozó szakképzett tanárok csoportja. A bemutatott projekt- tevékenységeken való részvétel útján inspirációt szerezhetnek és számos módszertani segédeszközt és háttéranyagot hozzanak létre a környezetvédelmi témák beépítéséhez a tanmenetbe és a gyakorlatba a projekt lezárását követően is. Egy másik alcsoport a szakembereké, akiket a projekttevékenységeken való közvetlen részvételre is felszólítunk és teret kapnak ahhoz, hogy az ismereteiket közvetlenül a résztvevőkkel osszák meg. A vízgazdálkodási szakemberrel, ornitológussal és környezetvédővel való találkozás nagyszerű motivációt jelenthet a diákok számára és nevelési célú is lehet a pályaválasztásnál, ugyanakkor segít a diákok megfelelő hozzáállásának és magatartásának kialakításában a környezetükkel szemben. A projektben részleges tevékenységek is helyet kaptak olyan fiatal felnőttek és felnőttek részére, akik már állást foglaltak a környezetvédelmi témákkal kapcsolatban. Ezt a hozzáállásukat aktívan bemutathatják és saját tevékenységükkel hozzájárulhatnak a tisztább Bodroghoz. A bemutatott projekt a megvalósítása során megszólítja a laikus közönséget, családokat és a projektbe bekapcsolódó kulturális intézmények látogatóit. A projekt célja, hogy növelje a magyarországi turisták és látogatók számát, hogy fedezzék fel a Bodrog túlsó részét és fordítva. A projekt segítségével a közép-és nyugat szlovákiai, valamint a magyarországi széles nyilvánosság tájékozódhat a Bodrog folyó vízgyűjtő területén zajló sokszínű életről és ezzel kedvet kaphatnak egy látogatáshoz is.

A természet nemcsak egy örökség, amelyet az őseink hagytak ránk, hanem kölcsönbe kaptuk a gyermekeinktől. Az utánunk jövő nemzedékeknek az egészséges élethez megfelelő környezetet szeretnénk átadni, ezért a fenntartható fejlődés napi szintű kihívást jelent. A felnőttek figyelmét felhívhatjuk a környezetvédelmi problémákra és kérdésekre, a viselkedésük sztereotípiáira, de a berögződött szokásokat nehéz lerombolni és az igyekezetünk hosszú távú hatása nem garantált. Meggyőződésünk, hogy a cél eléréséhez a kulcs a korai gyerekkorban elkezdett nevelés és oktatás. Ezért is választottuk elsődleges célcsoportnak a gyerekeket és a fiatalokat. A projekt eredményei: Hajózás a Bodrog folyón – “A nagy vízi kaland”, Vízi turizmussal a tisztább Bodrogért – „Védem a folyóm”, Környezetvédelmi filmek fesztiválja: ENVIRO-fest. A filmfesztivál részeként egy képzőművészeti kiállítás is megrendezésre kerül az általános és művészeti iskolák munkáiból, amelyekkel bekapcsolódnak a projektbe. A felsorolt tevékenységeket úgy állítottuk össze, hogy a résztvevők számára nevelési és oktatási szempontból a lehető leghatékonyabb legyen. A projekt tárgyi eredményei: Vándor fotókiállítás – “A Bodrog folyó életéből”, Könyv – “Bodrog : a folyó, amely nem ismer határokat”, Rövid reklámfilm „A természet nem ismer határokat címmel benyújtott projektről , a Bodrog folyóról, valamint egy turisztikai idegenvezető a Bodrog folyóról és a vidékéről. A projekt tárgyi eredményei segítenek abban, hogy a projekt üzenete a befejezését követően is hosszan megmaradjon a célcsoportok látókörében. Ezek az eredmények ráadásul eszközként is szolgálnak a Bodrog vízgyűjtő területének népszerűsítésében, a turizmus fejlesztésében a programterületen. Ezzel megerősödnek a határ menti térségben élők közötti kapcsolatok. A projekt így közvetve a gazdasági mutatókra is hatással lesz az érintett területen.

« Späť