Rešerše

 • Ošetrovateľstvo dieťaťa v komunite s rázštepom chrbtice, ošetrovanie dieťaťa v komunite s PEG – 15 záznamov
 • Úloha sestry v prevencii ischemickej choroby srdca – 42 záznamov
 • Poruchy správania v edukačnom procese u žiakov s mentálnym postihnutím – 54 záznamov
 • Vplyv životosprávy na vznik vredu žalúdka – 43 záznamov
 • Farmaceutické a terapeutické využitie antioxidantov a voľných radikálov – 34 záznamov
 • Grafomotorika detí predškolského veku – 38 záznamov
 • Ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti na ZŠ – 30 záznamov
 • Prevencia šikanovania a zdravotných rizík v ZŠ – 40 záznamov
 • Pamäť a tréning pamäte pre deti zo špeciálnych škôl – 48
 • Mobing a bosing na pracovisku – 33 záznamov
 • Hrady, zámky a kaštiele v premenách času -56 záznamov
 • Sakrálne pamiatky na území Južného Zemplína – 50 záznamov
 • Šikana na základných a stredných školách -70 záznamov
 • Trávenie voľného času v predškolskom veku dieťaťa -35 záznamov
 • Typy náhradnej rodinnej starostlivosti – 82 záznamov
 • Inovatívne metódy vo výučbe praktických predmetov – 45 záznamov
 • Podiel rehabilitačného ošetrovateľstva pri zotavovaní pacienta po CMP – 28 záznamov
 • Zvládanie stresových situácií v manažmente podniku – 66 záznamov
 • Špecifiká práce sestry pri ošetrovaní detí s poruchami intelektu – 72 záznamov
 • Význam rodiny pri práci s týranými a zneužívanými deťmi -81 záznamov
 • Význam voľnočasových aktivít pre deti a mládež zo sociálne znevýhodnených rodín – 32 záznamov
 • Životný štýl seniora v súčasnej rodine – 56 záznamov
 • Nové trendy v hojení rán – 34 záznamov
 • Záškoláctvo ako problém edukácie – 55 záznamov
 • Budovanie strategických partnerstiev v odvetví cestovného ruchu – 69 záznamov
 • Etika komunikácie v pracovnej sfére – 56 záznamov
 • Tolerované závislosti ako kriminogénny faktor – 29 záznamov
 • Prírodovedná záujmová činnosť v školskom klube detí ako súčasť výchovy vo voľnom čase – 86 záznamov
 • Technika a technológia spracovania hrozna – filtrácia vína – 14 záznamov
 • Separovaný zber a jeho miesto v odpadovom hospodárstve -23 záznamov
 • Rozvíjanie správneho rečového prejavu detí v materskej škole – 31 záznamov
 • Sociálny pracovník v starostlivosti o seniorov – 62 záznamov
 • Sociálna starostlivosť o starých ľudí v hospicoch – 44 záznamov
 • Alternatívna pedagogika a jej uplatnenie v predprimárnom vzdelávaní- 56 záznamov
 • Vplyv cestnej dopravy na životné prostredie- 38 záznamov
 • Konjuktivitída a antibiotické očné kvapky – 15 záznamov
 • Škola chôdze pri transtibiálnej fáze – 28 záznamov
 • Sen a jeho psychologický význam – 10 záznamov
 • Edukácia hudobnej výchovy v primárnom vzdelávaní – 18 záznamov
 • NBA (Národná basketbalová asociácia) – 13 záznamov
 • Poruchy osobnosti – 21 záznamov
 • Bezpečnostné opatrenia a prevencia pri vzniku výnimočných stavov v obciach – 23 záznamov
 • Blesk a ochrana pred bleskom – 18 záznamov
 • Bezpečnostná stratégia SR, Policajno bezpečnostné orgány – 52 záznamov
 • Zážitkové metódy v procese rozvíjania komunikačných zručností – 35
 • Podnikové stratégie a plánovanie rozvoja – 54
 • Stomie – 19
 • Prehľad dejín umenia od baroka až po novovek – 13
 • Island a jeho tajomstvá – 4
 • Tovaroznalectvo – 5
 • Digitálny vek a jeho vplyvy na mladého človeka – 15
 • Srdcovo cievne choroby a prevencia pred nimi – 24
 • Inovatívne metódy učenia vo vyučovacom procese – 19
 • Prevencia pred syndrómom vyhorenia v pomáhajúcich profesiách – 28
 • Minoritná spoločnosť a jej možnosti uplatnenia na trhu – 66
 • Tvorivosť pri vyučovacom procese v malej triede – 33
 • Starostlivosť o geriatrického pacienta – 33
 • Emigranti a Európsky trh práce – 12
 • Rodina a jej vplyv na zdravý vývoj dieťaťa – 21
 • Biochémia – 9
 • Mimoškolská činnosť detí s poruchami správania – 37
 • Logistika – 27
 • Druhy látkových závislostí – 18
 • Rozvoj reči v predškolskom veku – 24
 • Malé a stredné podniky – 28
 • Význam rodiny a jej postavenie v spoločnosti – 37
 • Filozofické úvahy – predstavitelia – 15
 • Seniori a informačné technológie – 21
 • Drogové závislosti u žiakov na stredných odborných školách – 39
 • Kriminalita a iné sociálno-patologické javy u teenagerov – 56
 • Ošetrovateľské techniky – 14
 • Odovzdávanie viery cez stredoškolskú katechézu deťom z problematického prostredia – 31
 • Možnosti využitia didaktickej hry vo vzdelávacích variantoch špeciálnej základnej školy – 36
 • Analýza výskytu sociálno-patologických javov v prostredí SŠ –53
 • Supervízia v sociálnej práci – 23
 • Významné slovenské osobnosti v matematike – 58
 • Podnikanie a podniková ekonómia – 15
 • Sociálna práca s rodinou – 29
 • Neverbálna komunikácia – 27
 • Etický kódex – 13
 • Počítačové hry a sociálne siete–28
 • Diéta a zdravá životospráva – 14
 • Vinohradníctvo, Tokajské vinohradníctvo – 16
 • Móda a dejiny módy – 25
 • Psychológia osobnosti – 14
 • Komunikácia a komunikačné bariéry u seniorov – 31
 • Zvládanie stresových situácií v manažmente podniku – 23
 • Efekt fyzioterapeutickej liečby u pacientov s cervikogénnou bolesťou hlavy – 22
 • Rozvíjanie komunikačných schopností u žiakov s mentálnym postihnutím – 26
 • Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Diabetes mellitus – 61
 • Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so schizofréniou – 22
 • Kvalita sexuálneho a partnerského života s ťažším mentálnym postihnutím – 23
 • Významné udalosti v dejinách východnej Európy – 25
 • Riadiaca a výkonná činnosť v maloobchode – 13
 • Neznámi hrdinovia druhej svetovej vojny – 25
 • Hodnotenie práce a záťažových faktorov u špeciálnych pedagógov – 28
 • Vyučovanie predmetu odborná prax a možnosti jeho skvalitnenia – 44
 • Postavenie učiteľa v triede s problémovými žiakmi – 37
 • Dopady hospodárskej a ekonomickej krízy na sociálnu politiku v Slovenskej republike– 24
 • Nezamestnanosť ako sociálny problém – 50
 • Sociálne služby poskytované v zariadeniach pre seniorov v rámci regiónu východného Slovenska – 23
 • Kyberšikanovanie ako sociálny problém – 18
 • Dobrovoľníctvo mládeže– 21
 • Sociálna práca s mentálne postihnutým klientom – 33
 • Prevencia sociálno-patologických javov u detí na špeciálnych školách – 45
 • Riadenie ľudských zdrojov vo vybranom podniku – 31
 • Ajurvédska medicína – 19
 • Regionálna politika EÚ – 21
 • Virtuálne sociálne siete a ich vplyv na žiakov ZŠ –31
 • Povesti v literatúre pre deti a mládež – 20
 • Významné osobnosti SNP – 16
 • Informačné technológie v práci učiteľa – 41
 • Biopotraviny – zdravé a ekologické produkty – 11
 • Ľubomír Feldek – osobnosť slovenskej literatúry – 18
 • Pohybový režim ako determinant zdravia adolescentov – 31
 • Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov v pobytových zariadeniach – 12
 • Vplyv rodiny na vznik drogovej závislosti –35
 • Klamstvo a záškoláctvo na základnej škole – 22
 • Poruchy učenia u detí a ich riešenia v spolupráci pedagógov, psychológov a rodičov – 27
 • Vzťahy v triede a vzťahy na sociálnych sieťach – 30
 • Malé a stredné podnikanie v podmienkach EÚ – 17
 • Vplyv rozprávky na detského čitateľa a rozvoj jeho intelektuálnych vlastností – 30
 • Stravovanie – zdravo a chutne – 18
 • Dejiny Trebišova – 15
 • Powerpoint – multimediálna interaktívna prezentácia v príslušnom predmete – 17
 • Výchovné a vzdelávacie ťažkosti detí a mládeže v podmienkach náhradnej rodinnej starostlivosti – 39
 • Environmentálna výchova v predprimárnom zariadení – 69 záznamov
 • Úloha pracovníkov školského zariadenia pri budovaní korektného vzťahu k žiakom v kontexte s etickými princípmi – 63 záznamov
 • Súhrn literatúry a prameňov k dejinám obce Parchovany – 28 záznamov
 • Drogová prevencia u detí a mládeže v škole – 47 záznamov
 • Rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky v 1. ročníku ZŠ – 28 záznamov
 • Sociálna a emocionálna klíma triedy na strednej škole – 25 záznamov
 • Pracovný list ako prostriedok kognitívneho rozvoja dieťaťa v MŠ – 32 záznamov
 • Dopad alergie na kvalitu života pacienta – 44 záznamov
 • Uplatnenie sociálneho pracovníka v praxi a jeho profesijné kompetencie -26 záznamov
 • Možnosti sociálneho rozvoja žiakov s duševnou zaostalosťou v kontexte vzdelávania – 30 záznamov
 • Technické inovácie v špeciálnej pedagogike – 64 záznamov
 • Agresivita a šikanovanie – 76 záznamov
 • Držanie tela – 9 záznamov
 • Prekážky v práci – 37 záznamov
 • Edukačné aktivity rozvíjajúce tvorivé myslenie v predprimárnom vzdelávaní – 23 záznamov
 • Viliam Gaňo – zakladateľ a nestor slovenskej špeciálnej pedagogiky – 27 záznamov
 • Eurodegeneratívne ochorenie – 15 záznamov
 • Renesančný umelci a ich tvorba -14 záznamov
 • Na potulkách Zemplínom – 21 záznamov
 • Škodlivosť prídavných látok v potravinárskom priemysle – 29 záznamov
 • Sociálne siete a trávenie voľného času žiakov mimo vyučovacieho procesu – 30 záznamov
 • Nadváha ako civilizačná choroba – 35 záznamov
 • Zážitkové učenie v predškolskom veku – 41 záznamov
 • Alternatívne smery učenia vybraných predmetov vo vyučovacom procese – 31 záznamov
 • Začleňovanie rómskych detí do spoločnosti – 74 záznamov
 • Podnietenie tvorivého prejavu detí prostredníctvom interaktívnych hier – 48 záznamov
 • Starostlivosť o pacienta v paliatívnej liečbe – 12 záznamov
 • Ponuka a dopyt na Európskom trhu práce – 26 záznamov
 • Rodina ako základná bunka spoločnosti – 24 záznamov
 • Význam sociálnej klímy školskej triedy na formovanie žiakov – 17 záznamov
 • Využívanie interaktívnej tabule v procese vyučovania – 34 záznamov
 • Sebareflexia a komunikácia v práci terénneho sociálneho pracovníka – 18 záznamov
 • Drogové závislosti ako hrozba – 22 záznamov
 • Sebahodnotenie učiteľa v materskej škole – 33 záznamov
 • Vitamíny a minerály a ich výskyt v potravinách – 16 záznamov
 • Liečivé rastliny a byliny – 18 záznamov
 • Využívanie terapií u detí s mentálnym postihnutím v predškolskom veku – 38 záznamov
 • Cestovanie po krajinách stredozemného mora – 31 záznamov
 • Motivácia ako prostriedok rozvoja osobnosti žiakov v edukačnom procese – 25 záznamov
 • Sociálny klient – 36 záznamov
 • Sociálne piliere v podnikaní – 15 záznamov
 • Identifikácia a prevencia sociálno-patologických javov v podmienkach stredného odborného vzdelávania – 27 záznamov
 • Voľnočasové aktivity pre seniorov – 32 záznamov
 • Pedagogická komunikácia ako prostriedok vytvárania pozitívnej klímy v triedach stredných škôl s ekonomickým zameraním – 23 záznamov
 • Vplyv rodinného prostredia na osobnosť žiaka na stredných školách s ekonomickým zameraním – 12 záznamov
 • Dobrovoľníctvo a sociálna práca na Slovensku – 22 záznamov
 • Empatia a asertivita v komunikácii – 17 záznamov
 • Fungujúca rodina a prevencia voči kriminalite a závislosti – 29 záznamov
 • Interaktívna tabuľa a voľný čas v školskom klube detí – 20 záznamov
 • Liečivé rastliny s antibakteriálnym účinkom – 36 záznamov
 • Absolvent odboru sociálna práca na trhu práce – 18 záznamov
 • Antropológia a sociálna práca – 24 záznamov
 • Maliari 18.storočia – 9 záznamov
 • Tvorivá dramatika vo výučbe – 16 záznamov
 • Mozart a jeho diela – 12 záznamov
 • Užhorod okolie a pamiatky – 15 záznamov
 • Konzervačné látky v potravinách – 30 záznamov
 • Vplyv médií na žiakov vo vyučovacom procese – 20 záznamov
 • Fytofarmaká obezity – 40 záznamov
 • Zážitkové učenie – 31 záznamov
 • Moderné problémovo orientované vyučovanie vybraných predmetov technickej výchovy – 32 záznamov
 • Rómske komunity – 93 záznamov
 • Stimulácia rečového prejavu u detí prostredníctvom hier – 38 záznamov
 • Edukácia pacienta s ischemickou chorobou srdca – 8 záznamov
 • Trh práce v období globálnej krízy v porovnaní s vybranou krajinou – 28 záznamov
 • Rodina a jej význam – 26 záznamov
 • Sociálna klíma školskej triedy a úspešnosť školských výsledkov žiakov stredných škôl – 17 záznamov
 • Interakčný štýl triedneho učiteľa – 44 záznamov
 • Sebareflexia a komunikácia v práci učiteľa – 14 záznamov
 • Využitie projektového vyučovania v praktickej škole – 21 záznamov
 • Analýza a identifikácia stratégie správania v náročných situáciách v manažmente strednej školy u žien – 36 záznamov
 • Vitamíny a ich účinok na človeka – 14 záznamov
 • Liečivé rastliny – 18 záznamov
 • Predškolská výchova – 26 záznamov
 • Cestovanie po Španielsku – 15 záznamov
 • Didakticko-metodické princípy výuky technických predmetov – 20 záznamov
 • Indikátory kvality práce triedneho učiteľa v špeciálnej základnej škole – 30 záznamov
 • Riziká podnikania v oblasti služieb – 35 záznamov
 • Kultúrne pamiatky v okrese Trebišov – 15 záznamov
 • Využitie didaktickej hry v edukačnom procese žiakov s mentálnym postihnutím – 30 záznamov
 • Náhrady mlieka a ich vplyv na výživu šteniat – 20 záznamov
 • Návrh systému aplikácie učebných štýlov vo vyučovacom procese – 14 záznamov
 • Agresivita a komunikácia – 15 záznamov
 • Agresivita, konflikt, asertivita – 18 záznamov
 • Aplikácia metód tvorivej dramatiky pri práci so žiakmi s mentálnym postihnutím v primárnom vzdelávaní – 20 záznamov
 • Bariéry rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku – 21 záznamov
 • Edukácia žiakov s poruchami v správaní v podmienkach SŠ – 14 záznamov
 • Neúspešnosť detí – 21 záznamov
 • Prsníky – 8 záznamov
 • Sestra ako kľúčový sprostredkovateľ individualizovanej prevencie a podpory zdravia u pacientov s ochorením prsníka – 15 záznamov
 • Stratifikačná štruktúra slovenskej spoločnosti so zameraním
 • na ostrakizované sociálne skupiny – 24 záznamov
 • Záškoláctvo ako sociálny problém medzi Rómami – 25 záznamov
 • Životný spôsob mládeže – 18 záznamov
 • Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce – 20 záznamov
 • Počítačová hra v sociálnom a technickom vývoji dieťaťa – 20 záznamov
 • Štátna sociálna podpora ako pomoc rodinám v systéme sociálneho zabezpečenia v SR – 143 záznamov
 • Predprimárna príprava dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na vstup do l. ročníka základnej školy – 75 záznamov
 • Psychologické profilovanie páchateľa trestných činov – 24 záznamov
 • Zamestnanosť a trh práce- 74 záznamov
 • Alternatívne školstvo – 50 záznamov
 • Analýza vplyvu dane z príjmov na SZČO – 64 záznamov
 • Svalová dysbalancia – 5 záznamov
 • Výchova detí zo sociálne znevýhodneného prostredia – 45 záznamov
 • Nelátkové závislosti – 9 záznamov
 • Sociálna situácia a chudoba Rómov – 93 záznamov
 • Produkty, ktoré konzumujeme – 34 záznamov
 • Analýza edukačných projektov pre žiakov – 24 záznamov
 • Fenomén chudoby – 41 záznamov
 • Stav a perspektíva kempingu a karavaningu na Slovensku v porovnaní s ČR, Chorvátskom a Holandskom – 87 záznamov
« Späť