Hovorme o duševnom zdraví v našom meste

Vďaka spolupráci Ligy za duševné zdravie, združenia pacientskych organizácií ODOS a občianskeho združenia Psychiatria nie je na hlavu vznikol projekt Spolutvorba.

Spolutvorba, v angličtine Co-Production (Co Production in Mental Health) je prístup, pri ktorom poskytovatelia služieb v oblasti duševného zdravia a ich užívatelia spolupracujú na dosiahnutí spoločného výsledku. Spolutvorby sa zúčastňujú ľudia s vlastnou zažitou skúsenosťou (s prejavmi duš. nepohody, s miernymi ťažkosťami až po závažné ochorenia); ich príbuzní; odborníci; predstavitelia miest, obcí, štátu. Filozofia projektu je prevzatá zo zahraničia, kde sa podarilo zrealizovať reformu systému starostlivosti o duševné zdravie, ktorá zohľadňuje potreby všetkých zúčastnených a starostlivosť má komunitnú úroveň.

Cieľom projektu Spolutvorba je rozprúdiť v spoločnosti diskusiu o súčasnom stave systému a podporiť reformu systému starostlivosti o duševné zdravie.

V každom kraji Slovenska je jeden koordinátor projektu, ktorý organizuje skupinové aj individuálne stretnutia (alebo online stretnutia), kde počas diskusie mapuje potreby, spokojnosť / nespokojnosť, návrhy a predstavy ako by systém starostlivosti o duševné zdravie mohol fungovať. Výsledkom diskusií sú správy tzv. reporty, ktoré vo finále projektu budú zosumarizované a budú podkladom, ktorým podporíme reformu „zdola“, čiže od ľudí, ktorí sú užívateľmi starostlivosti.

Súčasťou reformy je zapojenie ľudí so zažitou skúsenosťou PEER konzultantov do tímu odborníkov. Peer konzultant je nezastupiteľným členom tímu odborníkov zamestnaný na plný alebo čiastočný úväzok. Je stabilizovaný a zotavený. Jeho základným pracovným nástrojom je vlastná skúsenosť, ktorú zdieľa cez príbeh svojho zotavenia. Poskytuje podporu a je nositeľom nádeje, že sa dá žiť plnohodnotný život aj napriek duševnej chorobe. Je „mostom“ medzi pacientom a lekárom a sprevádza človeka pri návrate do komunity.

Ďalšie informácie o projekte a kontakty na koordinátorov nájdete na našom webe a FB skupine:

« Späť