Smernica na prijímanie a vybavovanie sťažností

Zemplínska knižnica, M.R.Štefánika 53, 075 43 Trebišov

SMERNICA
na prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností v Zemplínskej knižnici Trebišov

Účinnosť od 3.5.2007

I. Úvod

Právo fyzických a právnických osôb obracať sa na štátne orgány so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami je zakotvené v Listine základných práv a slobôd uvedenej ústavným zákonom č. 23/1991 Zb. V čl. 18 a 36 a v Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. V čl. 27 a 46.

Postup pri podávaní, prijímaní evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb od 1. 6. 1998 upravuje zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, ktorý zrušil dovtedy platnú vyhlášku č. 150/1958 Ú. v.

II. Pojem sťažnosti

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej „sťažovateľ“), ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo k ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,

b) upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.

Za sťažnosť sa nepovažuje podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby poslané orgánu verejnej správy ako dopyt, ktorým sa nedomáha ochrany svojich práv.

III. Podávanie sťažností

Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne v záujme jej urýchleného a efektívneho vybavenia orgánu príslušnému na jej vybavenie.

O ústnej sťažnosti, krorú nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, orgán, ktorý sťažnosť prijíma, vyhotoví záznam, ktorý sťažovateľovi predloží na prečítanie a podpis. Na požiadanie sťažovateľa mu vydá rovnopis záznamu.

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva. Musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak sťažnosť nemá požadované náležitosti, alebo nie je zrozumiteľná, treba zabezpečiť jej doplnenie.

Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodenie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo), je anonymná sťažnosť. Anonymná sťažnosť sa vybavuje, ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis.

IV. Príjímanie a evidencia sťažností

Sťažnosti v Zemplínskej knižnici Trebišov majú oprávnenie prijímať riaditeľ a vedúci útvarov. Vedúci útvarov odovzdajú riaditeľovi prijatú sťažnosť najneskôr nasledujúci deň. Ostatní zamestnanci sťažnosti neprijímajú a v prípade potreby sťažovateľa informujú o tom, na koho sa má so sťažnosťou obrátiť.

Centrálnu evidenciu prijatých sťažností vedie vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb.

Evidencia obsahuje najmä tieto údaje:
a) dátum doručenia sťažností,
b) meno, priezvisko, adresu (názov, sídlo) sťažovateľa,
c) predmet sťažností,
d) proti komu sťažnosť smeruje,
e) kedy a komu sa sťažnosť pridelila alebo postúpila na prešetrenie,
f) výsledok prešetrenia,
g) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
h) dátum odoslania oznámenia sťažovateľovi o výsledku prešetrenia

Evidencia anonymných sťažností sa vedie v rozsahu, v akom to ich rozsah umožňuje.
Opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená a predchádzajúca sťažnosť sa k nej pripojí.

V. Príslušnosť, spolupráca a lehoty na vybavenie sťažnosti

Na vybavenie sťažnosti je oprávnená príslušná riaditeľka ZK. Spolupracuje pritom spravidla a podľa potreby s vedúcimi útvarov.
Ak sťažnosť smeruje proti riaditeľke ZK, vybavuje ju nadriadený orgán.
Sťažnosť nesmie vybavovať ani prešetrovať osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje, ani osoba, ktorá je podriadená tejto osobe.
Sťažovateľ je povinný spolupracovať s orgánom ktorý sťažnosť vybavuje prípadne prešetruje v rozsahu potrebnom na vybavenie sťažosti. Ak sťažovateľ bez vážneho dôvodu neposkytne požadovanú spoluprácu, orgán vybavujúci sťažnosť nie je povinný ju vybaviť.
Sťažnosť musí byť vyvbavená do 30 dní od jej doručenia.
Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby, alebo právnickej osoby, ZK vybaví sťažnosť najneskôr do 60 dní odo dňa, keď bola doručená.

VI. Prešetrovanie sťažností

Prešetrovanie sťažnosti je činnosť, pri ktorej sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi, účelnosťou a hospodárnosťou plnenia úloh, osoba ktorá zodpovedá za zistené nedostatky, ako aj príčiny ich vzniku a škodlivé následky. Pri prešetrení sťažnosti sa vychádza z jej obsahu.

O prešetrení sťažností sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje miesto a čas prešetrenia sťažnosti, preukázané zistenia, dátum vyhotovenia zápisnice, označenie orgánu prešetrujúceho sťažnosť, mená a podpisy osôb, ktoré sťažnosť prešetrovalik ako aj mená a podpisy osôb, ktorých sa zistenia priamo týkajú a ktoré boli oboznámené s obsahom zápisnice.

Pri zistení nedostatkov s v zápisnici určí, kto akým spôsobom a v akej lehote prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Zároveň sa určí povinnosť predložiť správu o ich plnení riaditeľke ZK.

VII. Oznámenie o vybavení sťažnosti

Výsledok prešetrenia sťažností sa oznámi sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Ak je sťažnosť opodstatnená, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov.
Ak nemožno prešetriť predmet sťažnosti, oznámi sa to bez zbytočného odkladu sťažovateľovi.
Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia sťažností a ak sa prijali opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku.
O ústnej sťažnosti, ktorá bola vybavená hneď pri jej podaní, sa písomné oznámenie nerobí.

VIII.Kontrola vybavovania sťažností

Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažností a plnenie opatrení prijatých na nápravu vykonáva v ZK riaditeľka.
V prípade porušenia zásad vybavovania sťažností alebo neplnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov budú voči zodpovedným osobám vyvodené dôsledky.

IX. Záverečné ustanovenia

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 3.5.2007

V Trebišove 3.5.2007

Ing. Janka Vargová
riaditeľka
« Späť