Knižničný a výpožičný poriadok

Zemplínska knižnica v Trebišove v zmysle § 16 ods. 10 zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a Zriaďovacej listiny Zemplínskej knižnice v Trebišove schválenej zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja dňa 1.4. 2009 vydáva

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Zemplínska knižnica v Trebišove /ďalej len knižnica alebo ZK/ je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

2. Knižnica je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj /ďalej len „zriaďovateľ“/. Knižnica je špecializovaná právnická osoba, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Knižnica plní funkciu obecnej knižnice pre mesto Trebišov, regionálnej knižnice s pôsobnosťou pre okres Trebišov, koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné knižnice v okrese.

4. Knižnica je svojim rozpočtom napojená na rozpočet zriaďovateľa a hospodári s majetkom zriaďovateľa, ktorý jej bol v zmysle zákona NR SR č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti.

5. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecnej dostupnosti publikovaných dokumentov, v súlade s Listinou základných občianskych práv a slobôd.

Článok 2
Služby knižnice

 
1. Služby knižnice môže využívať registrovaný používateľ knižnice, ktorý je držiteľom platného čitateľského preukazu. Podmienky registrácie, práva a povinnosti používateľov upravuje článok 3.

2. Základné výpožičné služby sú bezplatné. Vybrané druhy služieb sú platné v zmysle cenníka, ktorý je používateľom prístupný na príslušných úsekoch Útvaru knižnično-informačných služieb.

3. Niektoré druhy služieb /informácie o poslaní a činnosti knižnice/ ako aj možnosť účasti na kultúrnych a vzdelávacích podujatiach, poskytuje knižnica aj návštevníkom, ktorí nie sú registrovanými používateľmi knižnice.

4. Okrem základných výpožičných a informačných služieb poskytuje knižnica používateľom aj iné služby, ktoré sú uvedené v čl. 6, 7, 8, tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

5. Knižnica svoje služby používateľom diferencuje podľa veku. Deti do 15 rokov využívajú fond úseku literatúry pre deti a mládež. Výnimku tvoria knihy určené k výučbe, ktoré sa nenachádzajú na úseku literatúry pre deti a mládež, ale môžu im byť vypožičané po zvážení zamestnancom knižnice z iného úseku.

Článok 3
Používatelia knižnice

 
1. Používateľom knižnice môže byť:

a/ fyzická osoba, ktorá môže knižnicu osobne navštevovať, t.j. individuálny používateľ

b/ právnická osoba /inštitúcia, organizácia a pod./, t.j. kolektívny používateľ

Fyzická alebo právnická osoba sa zaregistrovaním stáva používateľom knižnice. Dokladom o registrácii je čitateľský preukaz a používateľ si jeho platnosť obnovuje každoročne zaplatením členského poplatku.
Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku. Deťom do 15 rokov sa vystaví čitateľský preukaz po predložení písomného súhlasu rodičov, prípadne zákonného zástupcu podpísanou prihláškou.

2. Čitateľský preukaz sa vystavuje po vyplnení prihlášky a zaplatení členského poplatku:

 • občanom SR po predložení platného občianskeho preukazu k nahliadnutiu na overenie uvedených údajov na prihláške /jedinou výnimkou je služobný preukaz členov ozbrojených zložiek z povolania/
 • príslušníkom iných štátov, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR, sa čitateľský preukaz vystavuje po predložení cestovného pasu a povolenia pobytu v SR
 • právnickým osobám sa čitateľský preukaz vydáva na základe vyplnenej prihlášky, ktorá obsahuje pečiatku inštitúcie, podpis štatutárneho zástupcu a po predložení občianskeho preukazu povereného zamestnanca, ktorý je v prihláške uvedený ako osoba oprávnená zabezpečovať styk s knižnicou. Nositeľom čitateľských práv a povinností je právnická osoba.

3. Čitateľský preukaz je neprenosný doklad a jeho platnosť je 1 rok. Môže ho používať len osoba, ktorej bol vystavený. Čitateľský preukaz oprávňuje používateľa využívať všetky knižničné služby. Držiteľ preukazu je zodpovedný za jeho prípadné zneužitie. Zamestnanec knižnice môže požiadať používateľa knižnice predložiť občiansky preukaz na overenie totožnosti. Má právo zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol evidentne zneužitý inou osobou. Držiteľ preukazu je povinný pri najbližšej príležitosti ohlásiť knižnici prípadnú stratu čitateľského preukazu. Za vydanie duplikátu sa platí poplatok podľa cenníka /príloha č.2/.
Pri opakovanej strate z nedbanlivosti možno používateľovi knižnice odobrať právo používať služby knižnice.

4. Používateľ knižnice je povinný pri najbližšej príležitosti oznámiť knižnici zmenu mena a bydliska ak k nemu došlo. Každú zmenu doložiť osobným dokladom k nahliadnutiu.
Právnická osoba je povinná oznámiť knižnici zmenu svojho názvu, zmenu zamestnanca povereného stykom s knižnicou, ako aj ďalšie právne náležitosti. Držiteľ preukazu – poverená osoba je povinný ohlásiť knižnici zmenu svojho mena a bydliska.

5. Čitateľský preukaz oprávňuje používateľa knižnice vstupovať na jednotlivé úseky knižnično – informačných služieb. Bez platného preukazu sa vstup na tieto pracoviská neumožní. Právo navštevovať knižnicu a využívať jej služby možno používateľovi obmedziť alebo odňať aj z hygienických dôvodov.

6. Používateľ knižnice má právo podávať ústne alebo písomné pripomienky, podnety a návrhy na prácu knižnice vedúcemu Útvaru knižnično-informačných služieb, prípadne riaditeľke knižnice. Týmto ustanovením nie sú dotknuté právne predpisy o podávaní a vybavovaní sťažnosti.

7. Používateľ je povinný:

 • dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku, ďalších smerníc a úprav knižnice ako aj pokyny zamestnancov knižnice
 • podriadiť sa kontrolným opatreniam potrebným na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice

Článok 4
Ochrana osobných údajov používateľov knižnice

 

 1. V zmysle Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 a o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov v knižnici platí nasledovné:

a) Zemplínska knižnica v Trebišove je prevádzkovateľom knižnično – informačného  systému VTLS Virtua, v ktorom sú spracúvané osobné údaje používateľov knižnice (dotknutých osôb) .

b) Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia čitateľov a bádateľov pre potreby identifikácie, evidencie a realizovania výpožičiek, a taktiež evidencie sankčných poplatkov v súlade so zákonom č.126/2015 Z. z. o knižniciach v súvislosti s poskytovaním knižnično-informačných služieb.

c) Pre splnenie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov knižnica využíva zmluvného sprostredkovateľa: Slovenskú národnú knižnicu v Martine so sídlom Námestie J. C. Hronského 1, Martin – technologický sprostredkovateľ systému KIS3G na základe uznesenia vlády SR č. 801 zo 17. júla 2002  k  Programu elektronizácie knižníc v SR.

d) Podmienky spracúvania osobných údajov:

 • osobné údaje čitateľov (dotknutých osôb) sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované formou odbornej bezpečnostnej dokumentácie s analýzou  rizík a internej smernice, ktoré sú vypracované v súlade s právnymi normami na ochranu osobných údajov dotknutých osôb
 • osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli o svojich  povinnostiach  vyplývajúcich z ochrany osobných údajov náležitým spôsobom poučené

e) Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • poskytnutie osobných údajov zo strany čitateľov ZK v Trebišove je dobrovoľný, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (čitateľa) vo forme súhlasu na prihláške za čitateľa alebo jednoznačného potvrdzujúceho písomného úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov potrebných na splnenie oprávneného záujmu za účelom spracúvania osobných údajov vo výpožično – informačnom systéme knižnice.

f) Oprávnené osoby

 • osobné údaje  môžu byť sprístupnené len oprávneným osobám, ktoré boli vyškolené, splnili požadované podmienky mlčanlivosti a osvojili si zásady spracúvania osobných údajov (§ 6 – § 13 zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ), a ktorých výkon spracúvania osobných údajov čitateľov (dotknutých osôb) priamo súvisí so splnením účelu spracúvania v súlade so zákonom č.126/2015 Z. z. o knižniciach.

g) Zverejňovanie

 • získané, zaznamenávané a spracúvané osobné údaje čitateľov knižnice (dotknutých osôb) nebudú zverejnené

h) Tretie krajiny:

 •   osobné údaje nebudú sprístupnené príjemcom v tretej krajine.
 1. V zmysle Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 a o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov čitateľ knižnice (dotknutá osoba) poskytuje svoje osobné údaje a udeľuje súhlas so získavaním, spracúvaním a uchovávaním osobných údajov prevádzkovateľovi ZK v Trebišove, prihliadajúc na oprávnený záujem knižnice evidovať svojich čitateľov prostredníctvom knižnično-informačného systému Virtua s  možnosťou poskytovania knižnično-informačných služieb a výpožičiek. Tento súhlas sa udeľuje knižnici po dobu trvania členstva a ďalšie tri roky po jeho skončení.
  Po uplynutí tejto lehoty udeľuje čitateľ (dotknutá osoba) knižnici súhlas, aby predmetné osobné údaje mohla zlikvidovať skartáciou prihlášky a  ich vymazaním z knižnično-informačného systému  Virtua. Písomný súhlas je možné kedykoľvek ústne alebo písomne odvolať.
 1. Pri prihlasovaní maloletej osoby do 15 rokov za čitateľa knižnice je knižnica povinná dodržiavať Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 a o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov týkajúce sa maloletých osôb. V súlade s týmito právnymi normami je knižnica oprávnená získavať, spracúvať a uchovávať osobné údaje dieťaťa do 15 rokov len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, a to v tomto rozsahu:
 • meno dieťaťa,
 • priezvisko dieťaťa,
 • adresa trvalého pobytu dieťaťa,
 • adresa prechodného pobytu dieťaťa,
 • dátum narodenia,

– zároveň je knižnica oprávnená získavať a následne spracúvať aj osobné údaje zákonného zástupcu maloletej osoby do 15 rokov v rozsahu:

 • titul,
 • meno,
 • priezvisko,
 •   dátum narodenia,
 • telefonický kontakt,
 • e-mailová adresa.

Pri prihlasovaní dotknutej osoby za čitateľa, resp. používateľa, ktorej bol vydaný občiansky preukaz podľa zákona č. 224/2006 Z. z. je knižnica oprávnená získavať a následne spracúvať osobné údaje dotknutej osoby – čitateľa, resp. používateľa v rozsahu:

 • titul,
 • meno,
 • priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresa trvalého pobytu,
 • adresa prechodného pobytu,
 • číslo občianskeho preukazu,
 • doba platnosti občianskeho preukazu,
 • status osoby (študent, dôchodca a iné),
 • telefonický kontakt,
 • e-mailová adresa čitateľa. 

 

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 1
Základné zásady požičiavania

1. Pre požičiavanie knižničných dokumentov platia ustanovenia Občianskeho zákonníka
§§ 659 až 662.

2. Knižnica požičiava dokumenty len používateľovi, ktorý sa preukáže platným čitateľským preukazom.

3. Používateľ osobne zodpovedá za požičané dokumenty a nesmie ich požičiavať ďalším osobám.

4. Používateľovi knižnice sa požičiavajú všetky dokumenty z knižničného fondu. Deti do 15 rokov využívajú fond úseku literatúry pre deti a mládež. Dokumenty sa požičiavajú v knižnici aj mimo priestorov knižnice. O spôsobe výpožičky rozhoduje knižnica.

5. Výpožičky sa uskutočňujú v súlade s poslaním a charakterom knižnice a v súlade s požiadavkami na ochranu knižničného fondu. Používateľ má právo vypožičať si z knižnice najviac 20 a deti do 15 rokov najviac 15 knižničných dokumentov. Dokumenty sa požičiavajú absenčne /mimo budovy knižnice/ a prezenčne /len v priestoroch knižnice/.

Absenčne sa požičiavajú: knihy na jednotlivých úsekoch knižnice
Prezenčne sa požičiavajú: knihy regionálneho charakteru a knihy zo špeciálneho fondu
knižnice

6. V súlade s poslaním knižnice sa mimo jej priestorov nepožičiavajú:

 • diela zaradené do príručných fondov,
 • najnovšie čísla periodík a dennej tlače,
 • regionálny knižničný fond,

7. Výpožičná lehota dokumentu pri požičiavaní mimo knižnicu absenčne je:

 • knihy a brožúry 30 dní
 • maximálna dĺžka po 3–násobnom predĺžení 120 dní
 • vybrané knihy a brožúry /špeciálny fond/ 7 dní
 • maximálna dĺžka po 3–násobnom predĺžení 21 dní
 • noviny a časopisy 14 dní

8. Požadovaný termín vrátenia vypožičaného dokumentu stanovuje knižnično-informačný systém. Pri každej návšteve knižnice obdrží čitateľ doklad o požičaných knihách s termínom ich vrátenia.

9. Čitateľ je povinný sledovať termíny vrátenia dokumentov a do uvedených termínov ich vrátiť.

10. Výpožičnú lehotu možno pred jej uplynutím predĺžiť najviac trikrát:

 • osobne
 • prostredníctvom svojho konta cez internet na adrese www.kniznicatv.sk, katalóg našej knižnice
 • telefonicky – 056/ 672 42 22

11. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné, ak:

 • čitateľ má priestupky (včas nevrátené dokumenty, nezaplatené upomienky),
 • dokument si rezervoval iný čitateľ

12. Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty
Ak čitateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, zaplatí poplatky za omeškané vrátenie alebo predĺženie dokumentu a upomienky.

13. Proces sankčných poplatkov sa realizuje:

 • výškou poplatku z omeškania za každý dokument a za každý deň po uplynutí výpožičnej lehoty,
 • e-mailom: pripomienkou
 • I. upomienka po mesiaci,
 • II. upomienka po dvoch mesiacoch,
 • III. upomienka po troch mesiacoch.

Táto služba pre čitateľov nie je spoplatnená, ale ani garantovaná sprostredkovateľom systému KIS3G,

 • riaditeľskou upomienkou,
 • advokátskou upomienkou,
 • ak čitateľ nevráti dokument do 14 dní po advokátskej upomienke, v odôvodnených prípadoch pristúpi knižnica k vymáhaniu súdnou cestou,
 • pri súdnom vymáhaní výpožičiek hradí všetky náklady čitateľ,
 • pri vrátení dokumentu dostane čitateľ doklad o ich vrátení – stav jeho konta ku konkrétnemu dátumu.

14. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

15. Všetky knihy, časopisy, noviny a ostatné dokumenty sa požičiavajú na základe čitateľského preukazu.

Článok 2
Evidencia vypožičaných knižničných dokumentov

1. Evidenciu vypožičaných knižničných dokumentov vedie knižnica tak, aby bola zaručená preukázateľnosť vypožičania jednotlivých knižničných dokumentov konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

2. Evidencia vypožičaných knižničných dokumentov sa vykonáva:

a) elektronicky, v databáze výpožičného systému
b) manuálne v evidenčnom formulári, prípadne čitateľskom preukaze
c) prevzatie výpožičky potvrdzuje čitateľ svojím podpisom
d) knižnica potvrdzuje vrátenie výpožičky dokumentu na požiadanie
e) čitateľ môže informácie o aktuálnom stave svojich výpožičiek získať na požiadanie
alebo na www stránke knižnice – cez on-line katalógy a svoj ID kód, ktorý dostane na
požiadanie

3. Čitateľ má právo na rezerváciu požadovaného dokumentu. Knižnica je verejnou knižnicou s voľne prístupným knižným fondom, preto neprijíma elektronické žiadanky na voľný dokument, len rezervácie na dokument, ktorý je momentálne požičaný. Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. O možnosti vyzdvihnutia dokumentu a dobe rezervácie dokumentu je čitateľ informovaný ústne, poštou, e-mailom, telefonicky alebo formou sms správy. Knihu je potrebné vyzdvihnúť do troch dní od oznámenia, inak rezervácia prepadá.

Článok 3
Práva a povinnosti používateľa

Používateľ má právo:

1. vypožičať si dokumenty z vlastných fondov knižnice i z fondov iných knižníc po predložení platného čitateľského preukazu,
2. obdržať potvrdenku o výpožičke s dátumom vrátenia vypožičaných dokumentov,
3. používať technické vybavenie knižnice len prostredníctvom odborného zamestnanca knižnice.

Používateľ je povinný:

1. prezrieť vypožičané dokumenty a povinnosť nahlásiť ich poškodenie zamestnancovi knižnice. Ak tak neurobí pred ich vypožičaním, nesie za poškodené dokumenty zodpovednosť. Keď vracia vypožičané dokumenty poštou, robí tak na vlastné náklady a zodpovednosť,
2. vrátiť vypožičané dokumenty v takom stave, v akom ich požičal. Do dokumentov nesmie čitateľ robiť žiadne zásahy (poznámky, vystrihovanie a pod.). Spôsobenú škodu na vypožičanom dokumente musí nahradiť,
3. uhradiť poplatok z  oneskoreného vrátenia vypožičaných dokumentov bez ohľadu na to, či bolo vrátenie upomínané alebo nie,
4. nahradiť stratený alebo poškodený dokument niektorou z týchto foriem:

 • dodaním neporušeného titulu toho istého dokumentu
 • nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného titulu, resp. uhradením finančných nákladov spojených s vyhotovením kópie
 • nahradením strateného dokumentu iným titulom podľa rozhodnutia knižnice
 • uhradením reálnej ceny strateného dokumentu + manipulačný poplatok /príloha 2/. Používateľ je povinný uhradiť aj všetky náklady, ktoré knižnici v súvislosti s poškodením alebo stratou dokumentu vznikli. Ak sa knižnica s používateľom nedohodne, rozhodne sa o náhrade škody a jej výške v občianskom konaní

5. o spôsobe náhrady za nevrátený, poškodený dokument rozhoduje výlučne knižnica. Ak si čitateľ v stanovenej lehote nesplní záväzok súvisiaci so stratou či znehodnotením dokumentu, uplatňuje si svoje nároky knižnica voči nemu právnou cestou. V prípade detského čitateľa zodpovednosť nesie rodič alebo iný zákonný zástupca.

Článok 4
Výpožičný poriadok MVS a MMVS

1. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice na Slovensku /MVS/. 

2. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, môže knižnica na požiadanie sprostredkovať vypožičanie dokumentu zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou /MMVS/.

3. Za služby MVS a MMVS knižnica vyžaduje od používateľa úhradu vzniknutých nákladov /príloha č. 2/. Pri výpožičkách prostredníctvom MVS a MMVS je knižnica i používateľ povinný dodržiavať výpožičné podmienky, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica. Pri výpožičkách prostredníctvom MMVS je zásadne možné len prezenčné štúdium takto požičaných dokumentov.

Článok 5
Služby internetu

1. Používateľ s platným čitateľským preukazom alebo zaevidovaný v centrálnej evidencii ako hosť má právo vyhľadávať si informácie potrebné na vzdelávacie a relaxačné účely na určených študijných miestach v knižnici.
2. Používateľ tejto služby musí ovládať prácu na počítači s operačným systémom Windows a základné princípy práce s počítačovou sieťou internet.
3. Sťahovanie súborov a ich ukladanie na disk, vkladanie prinesených diskiet a CD ROM-ov, prestavovanie systémov a konfigurácií je zakázané.
4. Vytlačenie informácií z internetových stránok, textových a tabuľkových editorov a obrázkov sa považuje za platenú službu v zmysle cenníka.

Článok 6
Iné služby knižnice

1. Knižnica poskytuje a sprostredkuje aj ďalšie knižničné, bibliografické, informačné, vzdelávacie a metodické služby:

 • informácie o primárnych a sekundárnych informačných prameňoch
 • informácie o poskytovaných službách – osobne, telefonicky, e-mailovou poštou
 • klasické a databázové rešeršné služby /platená služba podľa cenníka v prílohe č. 2/
 • exkurzie a prednášky, hodiny informačnej výchovy detí a študujúcej mládeže
 • konzultácie pri vyhľadávaní v on-line katalógu našej knižnice
 • vyhľadávanie dokumentov v on-line katalógu slovenských knižníc a  v iných databázach /platená služba podľa cenníka v prílohe č. 2/

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku povoľuje riaditeľka knižnice.

2. Zmeny v Knižničnom a výpožičnom poriadku a v cenníku sú zverejňované v centrálnej evidencii knižnice a na webovej stránke knižnice www.kniznicatv.sk.

3. Súčasťou Knižničného a výpožičného poriadku je príloha Cenník služieb a poplatkov. Platnosť cenníka je uvedená v jeho texte.

4. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok Zemplínskej knižnice v Trebišove platný od 16.3.2015.

5. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť dňom 25.5.2018

Ing. Janka Vargová
riaditeľka

Príloha č. 1

Informácie o pracoviskách knižnice

RIADITEĽSTVO KNIŽNICE
Riaditeľka – tel./fax:               056/ 672 27 86, 0918 955 857

Úsek technicko-ekonomický   

ÚTVAR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB

 • úsek koordinácie a metodiky
 • úsek doplňovania a spracovania fondov
 • úsek regionalistiky
 • úsek krásnej literatúry pre dospelých
 • úsek náučnej literatúry pre dospelých
 • úsek literatúry pre deti a mládež

Výpožičný čas knižnično-informačných služieb:

Pondelok 08.00 – 18.00 hod
Utorok 08.00 – 18.00 hod
Streda 08.00 – 18.00 hod
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod
Piatok 08.00 – 18.00 hod
Sobota 08.00 – 12.00 hod

 

V mesiacoch júl a august /ako aj v osobitných prípadoch/ je prevádzka knižnice a výpožičný čas určovaný osobitným ustanovením riaditeľky knižnice.

 

Späť