Knižničný a výpožičný poriadok

 

Zemplínska knižnica v Trebišove v zmysle § 16 ods. 10 zákona NR SR č. 126/2015 Z. z.

o knižniciach, Zriaďovacej listiny Zemplínskej knižnice v Trebišove schválenej zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja dňa 1.4. 2009 a v zmysle neskorších dodatkov Zriaďovacej listiny vydáva tento Knižničný a výpožičný poriadok.

 

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia, vymedzenie základných pojmov

 

 1. Zemplínska knižnica v Trebišove /ďalej len knižnica alebo ZK TV/ je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond.

 

 1. Knižnica je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj /ďalej len „zriaďovateľ“/. Knižnica je špecializovaná právnická osoba, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 1. Knižnica je na rozpočet Košického samosprávneho kraja zapojená príspevkom. Hospodárene knižnice, ako príspevkovej organizácie, sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 1. Knižnica plní funkciu mestskej knižnice pre mesto Trebišov a regionálnej knižnice pre región trebišovského okresu. Poskytuje knižnično-informačné služby a pôsobí ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické, metodické, bibliografické a informačné centrum pre knižnice v rámci svojej územnej pôsobnosti.

 

 1. Knižničný poriadok ZK TV, ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok s Cenníkom služieb a poplatkov za knižnično-informačné služby, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej  používateľov.

 

 1. Knižnica zabezpečí zverejnenie knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste v knižnici a na svojej webovej stránke.

Článok 2

Úlohy knižnice

 

 1. Knižnica, prostredníctvom komplexných knižnično-informačných služieb a informačných technológií, zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, vrátane knižničných dokumentov miestneho a regionálneho významu.
 2. Poskytovaním knižnično-informačných služieb, z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov, napomáha knižnica uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb používateľov, podporuje ich celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

 

 1. Organizuje komunitné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia.

 

 1. Knižničný fond tvorí:

primárny fond: knihy, periodiká (noviny a  časopisy), CD ROM, dokumenty na počítačových médiách, mapy, spoločenské hry a hračky, taktilné (hmatové) knihy, regionálne dokumenty, edičné materiály vydané knižnicou,

      –  sekundárny fond: online katalóg, bibliografie.

 

Článok 3

Služby knižnice

 

 1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom. Knižnica poskytuje svoje služby v súlade s Ústavou SR a Manifestom IFLA/UNESCO o verejných knižniciach. Dodržiava princíp rovnosti poskytovania knižničných služieb všetkým záujemcom bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, náboženstvo, politickú orientáciu, jazyk alebo spoločenské postavenie.

 

 1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sa poskytujú za úhradu. Rozsah a úhradu týchto služieb upravuje Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje riaditeľka knižnice a ktorý je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.

 

Základné knižnično-informačné služby:

– prezenčné (výpožičky knižničných dokumentov v priestoroch knižnice),

– absenčné (výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice),

– predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných knižničných dokumentov,

– poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií,

– zabezpečenie prístupu na internet na študijné účely (60 minút denne zdarma).

 

Špeciálne knižnično-informačné služby:

– medziknižničné výpožičné služby,

– medzinárodné medziknižničné výpožičné služby,

– prístup k vonkajším informačným zdrojom,

– rezervovanie knižničných dokumentov,

– vyhľadávanie dokumentov na objednávku,

– vypracovanie rešerší (tlačená i elektronická verzia),

– reprografické služby (tlač, skenovanie, vyhotovovanie kópií časti dokumentov)

 

 1. Právo využívať knižnično-informačné služby má:

registrovaný používateľ, ktorý je držiteľom platného čitateľského preukazu vydaného na základe vyplnenia prihlášky za čitateľa, po preukázaní sa preukazom totožnosti a zaplatení členského poplatku (čitateľský preukaz je vydávaný na 365 dní a po uplynutí tejto doby je potrebné preregistrovanie),

jednodňový používateľ – jednorázové členstvo na základe jednorazového manipulačného poplatku.

 

 1. Používateľ knižnice, vrátane jednodňového používateľa, sa zaväzuje dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok knižnice a zároveň dáva súhlas s použitím a spracovaním svojich osobných údajov pre potreby knižnice.

 

 1. Návštevníci knižnice, bez ohľadu nato či sú registrovanými používateľmi služieb alebo nie, môžu sa zúčastniť kultúrnych a vzdelávacích podujatí organizovaných knižnicou, pričom sú povinní rešpektovať pravidlá knižnice.

 

 1. Knižnica poskytuje svoje služby individuálnym a kolektívnym používateľom. Z hľadiska potrieb jednotlivých kategórií používateľov má knižnica právo prednostne sprostredkovať žiadané dokumenty, regulovať počet výpožičiek, upraviť výpožičnú lehotu a pod.

Článok 4

Používatelia služieb knižnice

Základné práva a povinnosti používateľov

Členstvo v knižnici

 

 1. Používateľom služieb knižnice po zaregistrovaní sa môže stať:

a/ fyzická osoba, ktorá môže knižnicu osobne navštevovať, t.j. individuálny používateľ:

     – dieťa vo veku do 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu (svoj súhlas s členstvom a prebratie záväzkoprávnej zodpovednosti potvrdí zákonný zástupca podpisom na prihláške za čitateľa),

    – každý občan SR nad 15 rokov. Svoju totožnosť pri registrácii musí preukázať právoplatnými  dokladmi (občianskym preukazom), dôchodcovia a invalidní dôchodcovia pri uplatňovaní zľavneného zápisného predložia príslušný doklad, študenti,

    – občan iného štátu – preukaz čitateľa sa vystavuje po predložení cestovného pasu alebo identifikačnej karty s oprávnením využívať dokumenty knižnice len prezenčne. Po predložení dokladu o prechodnom bydlisku na území SR mu môžu byť poskytnuté aj absenčné výpožičné služby. Výnimku môže povoliť riaditeľka knižnice alebo oprávnený zástupca,

   – ak fyzická osoba, resp. jej zákonný zástupca, odmietne uviesť v prihláške povinné osobné údaje potrebné na jeho identifikáciu (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, resp. aj prechodného bydliska, ak ho má, a druh a číslo osobného dokladu), resp. nedá súhlas na ich používanie v informačnom systéme knižnice, nemôže byť zaregistrovaný ako používateľ knižnice.

b/ právnická osoba /inštitúcia, organizácia a pod./, t.j. kolektívny používateľ:

     – prihlášku podpisuje štatutárny zástupca a opatrí ju pečiatkou organizácie. Preukaz kolektívneho člena možno používať iba po predložení dokladu totožnosti konkrétneho pracovníka, ktorý je poverený uskutočňovať styk s knižnicou. Takto evidovaná právnická osoba je nositeľom používateľských práv a povinností.

 

 1. Dokladom o registrácii je  čitateľský  preukaz  a  používateľ  si  jeho  platnosť  obnovuje

každoročne po vyplnení prihlášky a zaplatení členského poplatku.

 1. Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia Knižničného a

výpožičného poriadku.  

 

 1. Deťom do  15 rokov  sa vystaví čitateľský preukaz po predložení písomného súhlasu rodičov, prípadne zákonného zástupcu podpísanou prihláškou.

 

 1. Používateľ podpísaním prihlášky za čitateľa vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov na účel poskytnutia knižnično-informačných služieb knižnicou.

      Knižnica sa zaväzuje spracovávať osobné údaje registrovaných používateľov, resp. ich zákonných zástupcov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí platnosti čitateľského preukazu a jeho nepredĺžení, ako aj po splnení zákonom uloženého štatistického zisťovania, sa knižnica zaväzuje zlikvidovať osobné údaje používateľa, ktorý má vysporiadané všetky záväzky voči knižnici, max. do doby 2 rokov.

 

 1. Čitateľský preukaz je neprenosný doklad, jeho platnosť je 365 dní a môže ho používať len osoba, ktorej bol vystavený. Čitateľský preukaz oprávňuje používateľa využívať všetky knižničné služby. Držiteľ preukazu je zodpovedný za jeho prípadné zneužitie. Zamestnanec knižnice môže požiadať používateľa knižnice predložiť občiansky preukaz na overenie totožnosti. Má právo zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol evidentne zneužitý inou osobou.

 

 1. Čitateľský preukaz oprávňuje používateľa knižnice vstupovať na jednotlivé úseky knižnično – informačných služieb. Bez platného preukazu sa vstup na tieto pracoviská neumožní. Právo navštevovať knižnicu a využívať jej služby možno používateľovi obmedziť alebo odňať aj z hygienických dôvodov.

 

 1. Držiteľ preukazu je povinný pri najbližšej príležitosti nahlásiť knižnici prípadnú stratu čitateľského preukazu. Za vystavenie duplikátu preukazu zaplatí poplatok (viď aktuálny cenník). Pri opakovanej strate z nedbanlivosti možno používateľovi knižnice odobrať právo používať služby knižnice.

 

 1. Používateľ knižničných služieb je povinný ohlásiť knižnici zmenu priezviska alebo bydliska, a to najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia zmeny. Každá zmena musí byť doložená osobným dokladom. Ak knižnica musí zmenené údaje zisťovať sama, náklady s tým spojené hradí používateľ.

 

 1. Právnická osoba je povinná oznámiť knižnici zmenu svojho názvu, zmenu zamestnanca povereného stykom s knižnicou, ako aj ďalšie právne náležitosti. Držiteľ preukazu – poverená osoba je povinný ohlásiť knižnici zmenu svojho mena a bydliska.

 

 1. Povinnosti používateľov služieb knižnice:

– oboznámiť sa a dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku, ako aj pokyny zamestnancov knižnice,

– podriadiť sa kontrolným opatreniam, potrebným na ochranu majetku knižnice,

– vo všetkých priestoroch knižnice zachovávať ticho, poriadok a čistotu, správať sa disciplinovane, nepoškodzovať knižničný fond, inventár ani technické zariadenie,

– dodržiavať zákaz fajčenia, telefonovania z mobilného telefónu, vnášania bicyklov, vstupovania na kolieskových korčuliach, vodenia zvierat, konzumovania potravín a alkoholu v priestoroch knižnice,

– pri vstupe do knižnice odkladať si tašky a kabáty do uzamykateľných skriniek.

 1. Používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou a používateľovi, v byte ktorého sa nákazlivá choroba vyskytuje, knižnica dokumenty nepožičiava. Knižnica neposkytne služby osobám, ktoré zreteľne javia známky požitia omamných látok. Právo navštevovať knižnicu a používať jej služby možno odoprieť používateľovi aj z hygienických dôvodov, napr. mimoriadne znečistený odev a zápach, ktoré takýmto spôsobom obmedzujú ostatných čitateľov.

Ak používateľ tieto ustanovenia poruší, môže byť dočasne alebo trvalo zbavený práva používať služby knižnice.

 

 1. Členstvo v knižnici zaniká:

– odhlásením používateľa,

– neobnovením členstva,

– zrušením členstva pre porušenie Knižničného a výpožičného poriadku.

 

 1. Používateľ a návštevník knižnice sa môže pohybovať len v priestoroch prístupných verejnosti. Nie je oprávnený vstupovať do skladov, služobných a prevádzkových priestorov knižnice.

 

 1. Rodič alebo iný zákonný zástupca je zodpovedný za dieťa do veku 15 rokov, ktoré sa nachádza v priestoroch knižnice. Dieťa v predškolskom veku sa nemôže pohybovať v priestoroch knižnice bez sprevádzajúcej osoby. V prípade organizovaných podujatí v priestoroch knižnice má za dieťa zodpovednosť sprevádzajúca osoba (pedagogický pracovník a i.).

 

 1. Používateľ má právo podávať ústne alebo písomné pripomienky, podnety a návrhy na prácu knižnice a jej zamestnancov. Môže ich konzultovať s obslužným personálom, vedúcou služieb a štatutárnym zástupcom knižnice. Sťažnosti môže používateľ podávať v zmysle Zákona NR SR č. 152/1998 Z. z.

 

 1. V knižnici nie je dovolené vykonávať verejné zbierky, ankety, predaj tovaru a služieb, umiestňovať reklamy, natáčať videonahrávky bez povolenia riaditeľky, prípadne vedúceho zamestnanca. 

Článok 5

Ochrana osobných údajov používateľov knižnice

 

 1. V zmysle Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 a o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov v knižnici platí nasledovné:
 2. Zemplínska knižnica v Trebišove je prevádzkovateľom knižnično-informačného     systému VTLS Virtua, v ktorom sú spracúvané osobné údaje používateľov knižnice (dotknutých osôb).
 3. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia čitateľov pre potreby identifikácie, evidencie a realizovania výpožičiek a taktiež evidencie sankčných poplatkov v súlade so zákonom č.126/2015 Z. z. o knižniciach v súvislosti s  poskytovaním knižnično-informačných služieb.
 4. Pre splnenie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov knižnica využíva zmluvného sprostredkovateľa: Slovenskú národnú knižnicu v Martine so sídlom Námestie J. C. Hronského 1, Martin – technologický sprostredkovateľ systému KIS3G na základe uznesenia vlády SR č. 801 zo 17. júla 2002  k  Programu elektronizácie knižníc v SR.
 5. Podmienky spracúvania osobných údajov:

– osobné údaje čitateľov (dotknutých osôb) sú spracúvané prostredníctvom      automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované formou odbornej bezpečnostnej dokumentácie s analýzou  rizík a internej smernice, ktoré sú vypracované v súlade s právnymi normami na ochranu osobných údajov dotknutých osôb

            – osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli o svojich  povinnostiach  vyplývajúcich z ochrany osobných údajov náležitým spôsobom poučené

 1. e) Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov:

– poskytnutie osobných údajov zo strany čitateľov ZK v Trebišove je dobrovoľný, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (čitateľa) vo forme súhlasu na prihláške za čitateľa alebo jednoznačného potvrdzujúceho písomného úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov potrebných na splnenie oprávneného záujmu za účelom spracúvania osobných údajov vo výpožično- informačnom systéme knižnice.

 1. f) Oprávnené osoby:

– osobné údaje  môžu byť sprístupnené len oprávneným osobám, ktoré boli vyškolené, splnili požadované podmienky mlčanlivosti a osvojili si zásady spracúvania osobných údajov (§ 6 – § 13 zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ), a ktorých výkon spracúvania osobných údajov čitateľov (dotknutých osôb) priamo súvisí so splnením účelu spracúvania v súlade so zákonom č.126/2015 Z. z. o knižniciach.

 1. g) Zverejňovanie:

– získané, zaznamenávané a spracúvané osobné údaje čitateľov knižnice (dotknutých osôb) nebudú zverejnené

 1. h) Tretie krajiny:

– osobné údaje nebudú sprístupnené príjemcom v tretej krajine.

 

 1. V zmysle Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 a o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov čitateľ knižnice (dotknutá osoba) poskytuje svoje osobné údaje a udeľuje súhlas so získavaním, spracúvaním a uchovávaním osobných údajov prevádzkovateľovi ZK v Trebišove, prihliadajúc na oprávnený záujem knižnice evidovať svojich čitateľov prostredníctvom knižnično-informačného systému Virtua s  možnosťou poskytovania knižnično-informačných služieb a výpožičiek. Tento súhlas sa udeľuje knižnici po dobu trvania členstva a ďalšie dva roky po jeho skončení. Po uplynutí tejto lehoty udeľuje čitateľ (dotknutá osoba) knižnici súhlas, aby predmetné osobné údaje mohla zlikvidovať skartáciou prihlášky a  ich vymazaním z knižnično-informačného systému Virtua. Písomný súhlas je možné kedykoľvek ústne alebo písomne odvolať.

 

 1. Pri prihlasovaní maloletej osoby do 15 rokov za čitateľa knižnice je knižnica povinná dodržiavať Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 a o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov týkajúce sa maloletých osôb.

V súlade s týmito právnymi normami je knižnica oprávnená získavať, spracúvať a uchovávať osobné údaje dieťaťa  do 15 rokov len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, a to v tomto rozsahu:

meno dieťaťa,

– priezvisko dieťaťa,

– adresa trvalého pobytu dieťaťa,

– adresa prechodného pobytu dieťaťa,

– dátum narodenia,

 

Zároveň je knižnica oprávnená získavať a následne spracúvať aj osobné údaje zákonného zástupcu maloletej osoby do 15 rokov v rozsahu:

– titul,

– meno,

– priezvisko,

– dátum narodenia,

– telefonický kontakt,

– e-mailová adresa.

 

Pri prihlasovaní dotknutej osoby za čitateľa, resp. používateľa, ktorej bol vydaný občiansky preukaz podľa zákona č. 224/2006 Z. z. je knižnica oprávnená získavať a následne spracúvať osobné údaje dotknutej osoby – čitateľa, resp. používateľa v rozsahu:

titul,

– meno,

– priezvisko,

– dátum narodenia,

– adresa trvalého pobytu,

– adresa prechodného pobytu,

– číslo občianskeho preukazu,

– doba platnosti občianskeho preukazu,

– status osoby (študent, dôchodca a iné),

– telefonický kontakt,

– e-mailová adresa čitateľa.

 

 

 

VÝPOŽIČNÝ  PORIADOK 

Článok 1

Vymedzenie obsahu výpožičného poriadku

 

Výpožičný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom upravuje vzťahy medzi knižnicou a

používateľom služieb knižnice. Stanovuje podmienky a spôsob vypožičiavania jednotlivých

druhov dokumentov, výpožičnú dobu, poplatky za služby a sankcie za nedodržanie výpožičného

poriadku.

 

Článok 2

Základné zásady požičiavania

 

 1. Vypožičiavaním knižničných dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, resp. dokumentov iných organizácií, platia medzi knižnicou a používateľom ustanovenia Občianskeho zákonníka: § 659 až 662.

 

 1. Knižnica požičiava dokumenty len používateľovi, ktorý sa preukáže platným čitateľským preukazom.

 

 1. Používateľ osobne zodpovedá za požičané dokumenty a nesmie ich požičiavať ďalším osobám.

 

 1. Používateľovi knižnice sa požičiavajú všetky dokumenty z knižničného fondu. Deti do 15 rokov využívajú fond úseku literatúry pre deti a mládež. Výnimku môže udeliť knihovník. Dokumenty sa požičiavajú v  knižnici aj mimo priestorov knižnice. O spôsobe výpožičky rozhoduje knižnica.

 

 1. Výpožičky sa uskutočňujú v súlade s poslaním a charakterom knižnice a v súlade s požiadavkami na ochranu knižničného fondu. Používateľ má právo vypožičať si z knižnice najviac 20 (+10 periodík) a deti do 15 rokov najviac 15 knižničných dokumentov. Dokumenty sa požičiavajú absenčne /mimo budovy knižnice/ a prezenčne /len v priestoroch knižnice/.

Absenčne sa požičiavajú: knihy na jednotlivých úsekoch knižnice

Prezenčne sa požičiavajú: knihy regionálneho charakteru a knihy zo špeciálneho fondu  

      knižnice

 

 1. Knižnica má právo regulovať počet naraz absenčne vypožičaných knižničných dokumentov. Používateľ si môže, po preukázaní sa platným čitateľským preukazom, vypožičať naraz najviac 30 knižničných dokumentov (vrátane periodík).

 

 1. V súlade s poslaním knižnice sa mimo jej priestorov nepožičiavajú:

– diela zaradené do príručných fondov,

– najnovšie čísla periodík a dennej tlače,

– regionálny knižničný fond.

 

Článok 3

Výpožičná lehota knižničných dokumentov

 

 1. Výpožičná lehota dokumentu pri požičiavaní mimo knižnicu absenčne je:

– knihy a brožúry 30 dní

maximálna dĺžka po 3–násobnom predĺžení 120 dní

– vybrané knihy a brožúry /špeciálny fond/ 7 dní

maximálna dĺžka po 3–násobnom predĺžení 21 dní

– periodická tlač – noviny a časopisy 14 dní (staršie čísla)

 

 1. Požadovaný termín  vrátenia vypožičaného  dokumentu  stanovuje knižnično-informačný systém. Pri každej návšteve knižnice obdrží čitateľ doklad o požičaných knihách s termínom ich vrátenia. Jeden doklad o požičaných knihách vlastnoručne podpíše a druhý si ponecháva.

 

 1. Čitateľ je povinný sledovať termíny vrátenia dokumentov a do uvedených termínov ich vrátiť.

 

 1. Výpožičnú lehotu možno pred jej uplynutím predĺžiť najviac trikrát:

– osobne

– prostredníctvom ktorejkoľvej emailovej adresy uvedenej na webe knižnice alebo aj na čitateľskom preukaze

– telefonicky – 056/ 672 42 22

 

 1. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné, ak:

– čitateľ má priestupky (včas nevrátené dokumenty, nezaplatené poplatky)        

– dokument si rezervoval iný čitateľ

– čitateľovi do obdobia jedného mesiaca končí platnosť registrácie alebo už skončila

 

 1. Ak čitateľ nedodrží stanovenú výpožičnú dobu a knihy vráti po termíne, účtuje mu knižnica poplatky za omeškané vrátenie alebo neskoré predĺženie dokumentu podľa Občianskeho zákonníka § 544 a aktuálneho Cenníka služieb a poplatkov knižnice.

 

 1. Proces sankčných poplatkov sa realizuje:

– výškou poplatku z omeškaného vrátenia alebo  neskorého predĺženia dokumentu za každý dokument a za každý deň po uplynutí výpožičnej lehoty,

– e-mailom: pripomienkou – 3 dni pred ukončením výpožičnej lehoty (pokiaľ používateľ poskytne knižnici svoju e-mailovú adresu),

Táto služba pre čitateľov nie je spoplatnená, ale ani garantovaná sprostredkovateľom systému KIS3G,

– prvou poštovou upomienkou po uplynutí 1 roka od vypožičania dokumentu (knižnica nezodpovedá za prípadné nedoručenie písomnej upomienky z dôvodu možných technických problémov)

– riaditeľskou upomienkou,

– advokátskou upomienkou – pokusom o zmier

– ak čitateľ nevráti dokument do 14 dní po advokátskej upomienke, v odôvodnených prípadoch pristúpi knižnica k vymáhaniu súdnou cestou,

– pri súdnom vymáhaní výpožičiek hradí všetky náklady čitateľ,

– pri vrátení dokumentu dostane čitateľ doklad o ich vrátení – stav jeho konta ku konkrétnemu dátumu.

 

V prípade neuhradenia dlžnej sumy stanovenej aktuálnym Cenníkom, budú používateľovi zablokované ďalšie výpožičky až do vyrovnania záväzkov voči knižnici. Dlžnú sumu je používateľ povinný uhradiť najneskôr pri nasledujúcej návšteve knižnice.

 

 1. Zmena Cenníka služieb a poplatkov nadobúda platnosť vždy dňom jeho aktualizácie.

 

 1. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

 

 1. Všetky knihy, časopisy, noviny a ostatné dokumenty sa požičiavajú na základe čitateľského preukazu. 

Článok 4

Evidencia vypožičaných knižničných dokumentov

 

 1. Evidenciu vypožičaných knižničných dokumentov vedie knižnica tak, aby bola zaručená preukázateľnosť vypožičania jednotlivých knižničných dokumentov konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

2. Evidencia vypožičaných knižničných dokumentov sa vykonáva:

a) elektronicky, v databáze výpožičného systému

b) manuálne, v evidenčnom prihláškovom formulári, prípadne čitateľskom preukaze

c) prevzatie výpožičky potvrdzuje čitateľ svojím podpisom

d) knižnica potvrdzuje vrátenie výpožičky dokumentu na požiadanie

e) čitateľ môže informácie o aktuálnom stave svojich výpožičiek získať na požiadanie 

         alebo na www stránke knižnice – cez on-line katalógy a svoj ID kód, ktorý dostane na

         požiadanie

 1. Čitateľ má právo na rezerváciu požadovaného dokumentu. Knižnica je verejnou knižnicou s voľne prístupným knižným fondom, preto neprijíma elektronické žiadanky na voľný dokument, len rezervácie na dokument, ktorý je momentálne požičaný. Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. O možnosti vyzdvihnutia dokumentu a dobe rezervácie dokumentu je čitateľ informovaný ústne, e-mailom, telefonicky alebo formou sms správy. Knihu je potrebné vyzdvihnúť do piatich dní od oznámenia, inak rezervácia prepadá. 

Článok 5

Práva a povinnosti používateľa

 

Používateľ má právo:

 

 1. vypožičať si dokumenty z vlastných fondov knižnice i z fondov iných knižníc po predložení platného čitateľského preukazu
 2. obdržať potvrdenku o výpožičke s dátumom vrátenia vypožičaných dokumentov
 3. používať technické vybavenie knižnice len prostredníctvom odborného zamestnanca knižnice. 

Používateľ je povinný:

 

 1. prezrieť vypožičané dokumenty a povinnosť nahlásiť ich poškodenie zamestnancovi knižnice. Ak tak neurobí pred ich vypožičaním, nesie za poškodené dokumenty zodpovednosť. Keď vracia vypožičané dokumenty poštou, robí tak na vlastné náklady a zodpovednosť
 2. vrátiť vypožičané dokumenty v takom stave, v akom ich požičal. Do dokumentov nesmie čitateľ robiť žiadne zásahy (poznámky, vystrihovanie a pod.). Spôsobenú škodu na vypožičanom dokumente musí nahradiť
 1. uhradiť poplatok  z  oneskoreného vrátenia vypožičaných dokumentov  bez ohľadu na to, či bolo vrátenie upomínané alebo nie,
 1. nahradiť stratený alebo poškodený dokument niektorou z týchto foriem:

– dodaním neporušeného titulu toho istého dokumentu

– nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného titulu, resp. uhradením finančných nákladov spojených s vyhotovením kópie

– nahradením strateného dokumentu iným titulom podľa rozhodnutia knižnice

– uhradením reálnej ceny strateného dokumentu + manipulačný poplatok (viď Cenník). Používateľ je povinný uhradiť aj všetky náklady, ktoré knižnici v súvislosti s poškodením alebo stratou dokumentu vznikli.          

– O spôsobe náhrady za nevrátený, poškodený dokument rozhoduje výlučne knižnica. Ak                                           

– si čitateľ v stanovenej lehote nesplní záväzok súvisiaci so stratou či znehodnotením

– dokumentu, uplatňuje si svoje nároky knižnica voči nemu právnou cestou. V prípade

– detského čitateľa zodpovednosť nesie rodič alebo iný zákonný zástupca.

 

Článok 6

Výpožičný poriadok MVS a MMVS

 

 1. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice na Slovensku prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby (MVS).

 

 1. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, môže knižnica na požiadanie sprostredkovať vypožičanie dokumentu zo zahraničia Medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou (MMVS).

 

 1. Za služby MVS a MMVS knižnica vyžaduje od používateľa úhradu vzniknutých nákladov podľa platného Cenníka. Pri výpožičkách prostredníctvom MVS a MMVS je knižnica i používateľ povinný dodržiavať výpožičné podmienky, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica. Pri výpožičkách prostredníctvom MMVS je zásadne možné len prezenčné štúdium takto požičaných dokumentov.

Článok 7

Služby internetu

 

 1. Používateľ s platným čitateľským preukazom alebo zaevidovaný v centrálnej evidencii ako hosť, má právo vyhľadávať si informácie potrebné na vzdelávacie a relaxačné účely na určených študijných miestach v knižnici jednu hodinu denne. Ostatný čas využívania internetu upravuje Cenník.
 2. Používateľ tejto služby musí ovládať prácu na počítači s operačným systémom Windows a základné princípy práce s počítačovou sieťou internet.
 3. Sťahovanie súborov a ich ukladanie na disk, vkladanie prinesených CD ROM-ov, prestavovanie systémov a konfigurácií je zakázané.
 4. Vytlačenie informácií z internetových stránok, textových a tabuľkových editorov a obrázkov sa považuje za platenú službu v zmysle Cenníka.

Článok 8

Zásady využívania biblioschránky

 

 1. Biblioschránka slúži k vráteniu kníh vypožičaných v Zemplínskej knižnici v Trebišove.

 

 1. Používateľ nedostane potvrdenie o vrátení knihy, jej vrátenie je založené na dôvere medzi

knižnicou a používateľom.

 

 1. Knižnica sa zaväzuje používateľovi odpísať knihy z jeho používateľského konta počas najbližšieho pracovného dňa.
 2. Používateľ je povinný skontrolovať si stav na konte do 48 hodín osobne, telefonicky alebo elektronicky a v prípade nezrovnalostí podať reklamáciu.
 3. Pokiaľ má používateľ vygenerované sankčné poplatky (upomienky), je povinný ich uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice.
 4. Nevrátené výpožičky sa používateľovi automaticky nepredlžujú.
 5. Prostredníctvom biblioschránky nie je možné vrátiť:

– dokumenty vypožičané prostredníctvom MVS,

– dokumenty z iných knižníc a pobočiek knižnice,

– iné typy dokumentov ako knihy (CD, AV, periodiká),

– dokumenty vymáhané súdnou cestou a riaditeľskou upomienkou,

– nadrozmerné knihy

– biblioschránka  nie je určená pre knihy, ktoré chce čitateľ knižnici darovať

– dokumenty treba vkladať do biblioschránky tak, aby sa nepoškodili.

Knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom biblioschránky. 

Článok 9

Zásady využívania spoločenských hier

 

 1. Spoločenské hry sa požičiavajú hlavne prezenčne (v knižnici), vybrané hry aj absenčne (domov) za vratnú zálohu.

 

 1. Hry si môžu požičiavať len registrovaní používatelia starší ako 15 rokov s platnou registráciou a vyrovnanými záväzkami voči knižnici:

 

Prezenčné vypožičiavanie sa realizuje za podmienok:

– pred vypožičaním hry je používateľ povinný skontrolovať, či hra nie je poškodená a nahlásiť knihovníkovi prípadné nedostatky,

– hra bude používateľovi zaevidovaná na jeho čitateľské konto ako prezenčná výpožička, – pri vrátení hry používateľ spolu s knihovníkom skontroluje, či hra nie je poškodená a následne mu bude z jeho čitateľského konta odpísaná.

 

Absenčné vypožičiavanie sa realizuje za podmienok:

– používateľ musí mať platný čitateľský preukaz,

– používateľ musí byť starší ako 15 rokov (v prípade používateľa mladšieho ako 15 rokov je potrebné vyplniť jeho zákonným zástupcom tlačivo „Vyjadrenie zákonného zástupcu pre požičiavanie spoločenských hier“),

– požičiavajú sa max. 3 hry na 2 týždne bez možnosti predĺženia,

– pred vypožičaním hry je používateľ povinný skontrolovať, či hra nie je poškodená, a nahlásiť knihovníkovi prípadné nedostatky,

– hra bude používateľovi zaevidovaná na jeho čitateľské konto ako absenčná výpožička,  používateľ sa zaväzuje vrátiť hru nepoškodenú a včas do knižnice na úsek detskej literatúry; ak hru nevráti včas, budú mu generované upomienky podľa aktuálneho Cenníka,

– pri vrátení hry používateľ spolu s knihovníkom skontroluje, či je hra úplná a následne mu bude z jeho čitateľského konta odpísaná,

– v prípade poškodenia alebo straty hry alebo jej jednotlivých súčastí je používateľ povinný zakúpiť novú hru alebo uhradiť jej cenu. 

Článok 10

Pravidlá využívania e-čítačiek

 

 1. Knižnica požičiava registrovanému používateľovi knižnice, na základe zmluvy o výpožičke, elektronickú čítačku na 30 kalendárnych dní v nepoškodenom stave.

 

 1. Čítačku knižnica požičiava používateľovi za kauciu 60 €, ktorá mu bude v prípade riadneho splnenia povinností pri ukončení zmluvy a vrátení e-čítačky vrátená späť.

 

 1. Čítačka sa požičiava len s elektronickými knihami, ktorých obsah predstavuje voľné dielo z hľadiska autorských práv. Používateľ nie je oprávnený elektronické knihy z čítačky mazať ani pridávať.

 

 1. Povinnosťou používateľa je:

            – overiť si funkčnosť čítačky pri požičiavaní,

            – čítačku užívať len k práci s dokumentmi v súlade s prevzatým návodom, USB káblom

              a obalom,

            – dbať na to aby na nej nevznikla škoda,

            – chrániť ju pred stratou a znehodnotením,

            – nepožičiavať čítačku inej osobe,

            – nemeniť nastavenie čítačky ,

            – vrátiť čítačku v stanovenom termíne, nabitú a v stave v akom ju prevzal.

Článok 11

Iné služby knižnice

 

 1. Knižnica poskytuje a sprostredkuje aj ďalšie knižničné, bibliografické, informačné, vzdelávacie a metodické služby:
 • informácie o primárnych a sekundárnych informačných prameňoch
 • informácie o poskytovaných službách – osobne, telefonicky, e-mailovou poštou
 • klasické a databázové rešeršné služby (platená služba podľa cenníka v prílohe)
 • exkurzie a prednášky, hodiny informačnej výchovy detí a študujúcej mládeže
 • konzultácie pri vyhľadávaní v on-line katalógu našej knižnice
 • vyhľadávanie dokumentov v on-line katalógu slovenských knižníc a  v  iných databázach (platená služba podľa cenníka v prílohe). 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 

 1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku povoľuje riaditeľka  knižnice.

 2. Knižnica si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať Knižničný a výpožičný poriadok a Cenník služieb a poplatkov. Aktuálna verzia je záväzná pre všetkých používateľov knižnice

 3. Zmeny v Knižničnom a  výpožičnom poriadku a v Cenníku služieb a poplatkov sú zverejňované v centrálnej evidencii knižnice a na webovej  stránke knižnice www.kniznicatv.sk.

 4. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok Zemplínskej knižnice v Trebišove platný          od 25.5.2018.

 5. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť dňom 3.3.2021.

 

                                                                                                    Ing. Janka Vargová
                                                                                                      riaditeľka


Príloha č. 1

Informácie o pracoviskách knižnice

 

 

RIADITEĽSTVO  KNIŽNICE

Riaditeľka – tel./fax:               056/ 672 27 86,   0918 955 857

 

      Úsek technicko-ekonomický   

 

ÚTVAR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB

 

Výpožičný čas knižnično-informačných služieb:

 

 

Pondelok

08.00 – 18.00 h

Utorok

08.00 – 18.00 h

Streda

08.00 – 18.00 h

Štvrtok

12.00 – 18.00 h

Piatok

08.00 – 18.00 h

Sobota

08.00 – 12.00 h

 

 

V mesiacoch júl a august /ako aj v osobitných prípadoch/ je prevádzka knižnice a výpožičný

čas určovaný osobitným ustanovením riaditeľky knižnice.

Pondelok 08.00 – 18.00 hod
Utorok 08.00 – 18.00 hod
Streda 08.00 – 18.00 hod
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod
Piatok 08.00 – 18.00 hod
Sobota 08.00 – 12.00 hod

 

V mesiacoch júl a august /ako aj v osobitných prípadoch/ je prevádzka knižnice a výpožičný čas určovaný osobitným ustanovením riaditeľky knižnice.

 

Späť