Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom

Celoživotné vzdelávanie knihovníkov prostredníctvom odborných prednášok-seminárov a workshopov, ktorého cieľom je zlepšenie profesionálnych zručnosti knihovníkov v čase meniacich sa potrieb používateľov, spôsobených hlavne sociálnymi a technologickými zmenami, zvládnutie komunikačných techník, aktívne počúvanie, motivácia a realizácia konvergencie cieľov knižnice a zamestnancov, zvýšenie spokojnosti používateľov, flexibilita a otváranie sa nevyhnutným zmenám a prevencia vyhorenia z povolania a úľavy zo stresu.

Projekt „Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom“ z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Prvá téma: Konfliktný čitateľ – A čo ďalej? – workshop – profesionálna používateľská služba – komunikačné nástroje, asertivita, tvorivosť, získanie zručností v ovládaní emócií v ťažkých situáciách, umenie usmievania sa, aktívne počúvanie, ochrana vlastnej osoby

  lektorka Beáta Žitniaková Gurgová, 17. apríla 2019 od 9:00 h. v priestoroch knižnice

Beáta Žitniaková Gurgová je skúsená lektorka, ale aj vysokoškolská učiteľka, ktorá sa vo svojich kurzoch zameriava hlavne na oblasti týkajúce sa sociálneho správania človeka, zvládania konfliktov, ale aj rozvíjaniu sociálnych zručností pre efektívnejšie fungovanie v spoločnosti. Jej odborný workshop „Konfliktný čitateľ a čo ďalej“ je zameraný na analýzu rôznych situácií s konfliktnými čitateľmi v knižnici a ponúka efektívne stratégie zvládania týchto konfliktov. Workshop sa sústreďuje nielen na to, ako zvládnuť konfliktného čitateľa, ale aj ako zvládať seba v konfliktnej situácii. Ich efektívne riešenie prináša nielen väčšiu efektivitu práce s čitateľmi, ale aj lepší pocit zo svojej práce.

Na stretnutie pozývame všetkých zanietených knihovníkov!

Knihovníci v akcii náš web

Cesta viery

o svojej misijnej ceste v Peru porozpráva u nás v knižnici laická misionárka,

Trebišovčanka Lucia Závodná,

10. apríla 2019 o 14:30 h.

Srdečne Vás na toto stretnutie pozývame!

Cesta viery pozvánka

Rok výročí nášho mesta

Pri príležitosti Roka výročí nášho mesta a  to 765. výročia prvej písomnej zmienky o Trebišove a 100. výročia sídla župného úradu v Trebišove organizuje knižnica v spolupráci s mestom Trebišov pre žiakov 7. ročníkov základných škôl 10. apríla 2019 o 12:15 – 12:45 – prezentáciu „História mesta“ a o 12:50 – 13:30 – čítanie „Nazrime do histórie spoločným čítaním“.

765. výročie prvej písomnej zmienky o Trebišove

Prvá písomná zmienka o Trebišove je z roku 1254. Práve v tom čase ku Trebišovu patril aj nížinný hrad, ktorý obklopovali násypy a hlboká priekopa, do ktorej bola napustená voda z riečky Trnávky. Hrad bol teda postavený už pred rokom 1254, pravdepodobne na obranu proti Turkom. Tento hrad patril šľachticovi Andronikovi, ktorý bol synom župana Parisa. Hrad s panstvom stratil Andronikov syn Ladislav, ktorý v bližšie neurčenom spore odťal ruku zemanovi Vavrincovi Ormošovi, za čo mu uhorský kráľ Karol Róbert z neapolskej vetvy Anjouovcov, ktorý ovládol východné Slovensko, v roku 1319 daroval hradné panstvo Trebišov Filipovi Drugethovi. Po jeho smrti trebišovské panstvo dostal jeho synovec Viliam Drugeth. Hradné panstvo v tomto čase tvorili popri Trebišove aj dediny Paričov, Zemplínske Hradište, Dobrá, Veľký Ruskov a Vaľon.

100. výročie sídla župného úradu v Trebišove

Po vzniku Česko-Slovenska župy na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi zostali v nezmenenom tvare a z veľkej časti s nezmenenými funkciami. Výnimku tvorili župy na južnom Slovensku – Rábska, Ostrihomská s Komárňanskou, ktoré boli zlúčené do Komárňanskej župy, pretože z veľkej časti ležali v Maďarsku a župa Užská na východe, ktorej slovenská časť bola roku 1919 spojená so Zemplínskou župou (zvyšok Užskej župy ostal v Podkarpatskej Rusi). Zemplínska župa mala svoje centrum  v Sátoralújhely, ktoré bolo spoločné pre Slovensko a aj Maďarsko. Župné usporiadanie však bolo v novovzniknutom Česko-Slovensku len dočasným riešením. Župy mali značne potlačené svoje samosprávne funkcie a všetka moc bola sústredená do rúk vládou menovaného župana.

Začiatkom januára 1919 vstúpil do Trebišova dobrovoľnícky pluk československého vojska, ktorý oslobodil Trebišov, Sečovce a ostatné dediny okresu. Správa mesta prešla do slovenských rúk. Najvyšším orgánom mesta bolo mestské zastupiteľstvo. Uznesenia mestského zastupiteľstva realizovala mestská rada, ktorej predsedom bol starosta mesta. Význam Trebišova vzrástol aj tým, že sa začiatkom roka 1919 stal prechodne sídlom župného úradu Zemplínskej župy.

pozvánka - rok výročí_mesta TV