O projekte

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

PRÍRODA NEPOZNÁ HRANICE

 

Názov projektu:

Príroda nepozná hranice

Názvy partnerov:

Zemplínska knižnica v Trebišove

Holocén Természetvédelmi Egyesület

Class SLOVAKIA o. z.

Rozpočet projektu:

51.355,50 €

Začiatok realizácie:

01.02.2020

Ukončenie realizácie:

31.12.2020

 Doplnenie k textu o projekte

 

 Primárnym cieľom projektu “Príroda nepozná hranice” je výchovno-vzdelávací aspekt. Inovatívnou a hravou formou predostrieme mladej generácii dôležitosť ochrany životného prostredia. Cez zážitkovú plavbu v programovom území budeme v sprievode odborníkov objavovať rozmanitú faunu a flóru. Výstupom spoločného bádania bude slovensko-maďarská kniha dokumentujúca zážitok na rieke Bodrog, ktorá ignorujúc štátne hranice svojou životodarnou silou vytvára vhodné životné prostredie pre chránené a ochranu vyžadujúce biotopy i ľudí. Zúčastnení sa tak budú môcť vďaka mienku formujúcim aktivitám získať nadhľad a osvoja si myslenie vedúce k zodpovednému a ohľaduplnému správaniu sa k prírodnému bohatstvu. A to nielen v povodí rieky Bodrog. Tým, že pochopia súvislosti medzi činnosťou človeka a prírodou, nadobudnuté skúsenosti a výstupy projektu sa im stanú užitočným sprievodcom do budúceho života. Projekt bude zavŕšený filmovým festivalom, počas ktorého bude prebiehať výstava fotografií zo života rieky Bodrog a výstava výtvarných prác detí. Cieľom je podporovať kreativitu u detí a rozvíjať ich schopnosti vyjadrovať sa k témam bez slov – prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov. Stanú sa tak nielen pasívnymi užívateľmi a príjemcami, ale zhostia sa úlohy aktívnych tvorivých jedincov v spoločnosti. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti. Prostredníctvom kultúrnych, vzdelávacích aktivít a aktivít súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody projekt spojí obyvateľov žijúcich v povodí rieky Bodrog na území Slovenska i na území Maďarska pre jeden dobrý celospoločenský cieľ.  Z dlhodobého pohľadu projekt a rôzne formy jeho propagácie prispejú k zvýšeniu počtu návštevníkov v programovej oblasti s priamym dosahom na oživenie cestovného ruchu.

   Našou motiváciou pre realizáciu predkladaného projektu je vízia pre lepšiu spoločnú budúcnosť v čistejšom životnom prostredí a s uvedomelou mládežou. Programové územie je pomerne vzdialené od veľkých miest Slovenska a Maďarska. Z uvedeného dôvodu tu nie je toľko príležitostí pre miestne obyvateľstvo zúčastniť sa inovatívnych doplnkových vzdelávacích aktivít vedúcich k vytváraniu správnych postojov a správania mladej generácie k životnému prostrediu. Realizáciou projektu by sme do programovej lokality priniesli v súčasnosti absentujúce kultúrno-spoločenské aktivity s tematikou prírody, ktoré sú zamerané na mladú generáciu. Alarmujúci stav životného prostredia (znečistenie rieky, všadeprítomný plast, nevhodné správanie sa v prírode zo strany obyvateľov ale i návštevníkov turisticky atraktívnych oblastí v programovom území) nás inšpiroval k zostaveniu relevantných aktivít, ktoré budú mať dlhodobý pozitívny vplyv a prispejú k riešeniu vymenovaných problémov. K udržateľnosti projektu v povedomí obyvateľstva v programovom území vo veľkej miere prispeje slovensko-maďarská kniha “Bodrog – rieka, ktorá nepozná hranice” zameraná na zdokumentovanie súčasného stavu rieky Bodrog za účastí detských a mladých bádateľov. Obdobný výskum, kde v hlavnej úlohe je detský a mladý bádateľ, ktorého výstupom je dvojjazyčná publikácia sa zatiaľ v programovom území nerealizoval. Prostredníctvom aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt a v spolupráci s maďarským partnerom dosiahneme zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti v programovom území. Zviditeľníme a priblížime programové územie obyvateľom v rôznych častiach Slovenska a Maďarska, čím prispejeme k rozhýbaniu turizmu a k zvýšeniu atraktivity programového územia.

   Cieľovou skupinou projektu “Príroda nepozná hranice” sú primárne žiaci základných škôl. Pochádzajú z obcí v lokalite rieky Bodrog na území Slovenska a Maďarska. Aktívne sa zapoja do realizovaných aktivít, ktorých cieľom je hravou a kreatívnou formou odkrývať prírodné bohatstvo rieky Bodrog, skúmať rozmanitosť fauny a flóry, upozorniť na dôležitosť ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Ďalšou cieľovou skupinou sú kvalifikovaní pedagógovia škôl zo záujmovej lokality. Účasťou na aktivitách predkladaného projektu môžu nabrať inšpirácie a vytvoriť rad metodického materiálu a pomôcok pre potreby implementácie environmentálnych tém do vzdelávania a praxe aj po skončení projektu. Ďalšou podskupinou sú odborníci, ktorých oslovíme na priamu účasť na aktivitách predkladaného projektu a vytvoríme im priestor aby sa o svoje znalosti mohli priamo podeliť so zúčastnenými. Stretnutie s vodohospodárom, ornitológom, environmentalistom môže zanechať na žiakov veľký motivačný a výchovný dojem pri voľbe budúceho povolania ale aj napomôže k vytváraniu správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu. V projekte sú plánované čiastkové aktivity, ktoré budú určené pre dorast a dospelých s už vyformovaným postojom k environmentálnym témam. Ten budú môcť aktívne demonštrovať a zároveň vlastnou činnosťou napomôcť k čistejšiemu Bodrogu. Predkladaný projekt počas svojej realizácie osloví aj laickú verejnosť, rodiny a návštevníkov kultúrnych zariadení zapojených do projektu. Cieľom projektu je zvýšiť príliv turistov a návštevníkov z Maďarska aby prebádali slovenskú časť rieky Bodrog a naopak. Projektom docielime informovanosť verejnosti v strednej a západnej časti Slovenska a Maďarska o rozmanitosti života v povodí rieky Bodrog a inšpirujeme ich tak k návšteve.

   Príroda nie je iba dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia, to my sme si ju požičali od našich detí. Nasledujúcim generáciám chceme odovzdať pre zdravý život vyhovujúce prostredie. Preto trvalo udržateľný rozvoj znamená pre nás každodennú výzvu. Dospelých môžeme upovedomiť o environmentálnych problémoch a otázkach, stereotypy v ich správaní a návykoch je však ťažké odbúrať a dlhodobí efekt nášho snaženia nemusí byť zaručený. Preto sme presvedčení, že kľúčom pre dosiahnutie cieľa je výchova a vzdelávanie od útleho veku. Z uvedeného dôvodu sme za primárnu cieľovú skupinu pre tento projekt zvolili deti a mládež. Výstupmi projektu sú: Splav rieky Bodrog – “Veľké vodné dobrodružstvo”, Vodnou turistikou za čistejší Bodrog – „Ochraňujem svoju rieku”, Festival environmentálnych filmov ENVIRO-fest. Súčasťou filmového festivalu bude aj výstava výtvarných prác žiakov základných a umeleckých škôl, ktorými sa zapoja do projektu. Vymenované aktivity sú zostavené tak, aby mali maximálny výchovno-vzdelávací dopad na zúčastnených. Hmotnými výstupmi projektu sú: Putovná výstava fotografií – “Zo života rieky Bodrog”, Kniha – “Bodrog – rieka, ktorá nepozná hranice”, Krátky reklamný spot o predkladanom projekte “Príroda nepozná hranice” a o rieke Bodrog a Turistický sprievodca riekou Bodrog a k nemu priľahlými územiami. Hmotné výstupy projektu nám pomôžu zabezpečiť aby posolstvo projektu aj po jeho ukončení dlhodobo rezonovalo v povedomí cieľových skupín. Navyše, výstupy poslúžia aj ako nástroj a napomôžu k popularizácii mikroregiónu v povodí Bodrogu a rozvoju turistického ruchu v programovom území. Upevnia tak vzťahy medzi obyvateľstvom žijúcim v pohraničnom území. Projekt tak bude mať aj nepriamy dopad na hospodárske a ekonomické ukazovatele v záujmovom území.

Späť