Putovný knižný skener CVTI SR digitalizuje regionálne poklady Zemplínskej knižnice v Trebišove

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) aktívne podporilo verejné knižnice a vytvorilo sieť spolupracujúcich knižníc, ktoré chcú spoločne prezentovať nové digitálne zručnosti obyvateľov a ponúkať inovatívne služby v rámci projektu Partnerské knižnice.

Knižnice, ako otvorené a dostupné miesta pre širokú verejnosť, využili svoju pozíciu, chcú pripraviť verejnosť na blízku budúcnosť a v rámci tohto projektu podporiť digitálnu gramotnosť, rozvoj kreativity, celoživotného vzdelávania či vedecko-technického myslenia pre všetky vekové skupiny obyvateľov.

Zemplínska knižnica v Trebišove sa tiež stala spolupracujúcou partnerskou knižnicou a získala možnosť zabezpečenia digitalizácie, komplexného spracovania, online sprístupnenia a archivácie regionálnych dokumentov z vlastného fondu. Zamestnanci knižnice, prostredníctvom putovného samoobslužného knižného skenera, digitalizujú regionálnu tlač, najmä staršie ročníky novín, z rokov päťdesiatych, šesťdesiatych, sedemdesiatych, osemdesiatych, deväťdesiatych až po súčasnosť.

Zdigitalizované budú noviny Hlas Zemplína, Život prekladišťa, Život dediny, Trebišovský Potravinár, Život južného Zemplína, Nová dedina, Slovo Zemplína, Sečovčan, Sečovský obzor, Sečovce inak, Mestský INFOLIST Trebišov, ale aj niektoré noviny vydávané v maďarskom jazyku ako Szövetkezeti élet, Új zemplén, Dél-zempléni élet.
Diela majú predovšetkým regionálnu hodnotu, keďže zaznamenávali každodenné dianie v trebišovskom okrese, reagovali na kultúrne a spoločenské udalosti regiónu, a preto sú a po zdigitalizovaní naďalej budú nenahraditeľným svedectvom svojej doby. Bez digitalizácie by sa ďalšie generácie možno už nikdy nedozvedeli o tom, čo všetko sa v minulosti udialo v našom regióne.

Dokumenty budú po sprístupnení dostupné v online forme prostredníctvom virtuálnej knižnice pre širokú verejnosť.

Digitalizácia regionálnych dokumentov je pre našu knižnicu ďalšou príležitosťou, ako skvalitňovať svoje služby a pre našich používateľov možnosť, ako jednoducho získať nové zdroje informácií, keďže trend digitalizácie v slovenských knižniciach silnie.

V roku 2021 sa Zemplínska knižnica v Trebišove stala členom konzorcia Knižnice pre Slovensko a partnerskou knižnicou Centra vedecko-technických informácií SR, čím získala prístup k elektronickým informačným zdrojom a iným službám CVTI SR. Stala sa miestom pre získavanie všetkých druhov informácií, vzdelávania, rozvoja kreativity, podpory inovácií a podnikania pre všetky vekové skupiny obyvateľov.

« Späť