Oddelenia a úseky

ÚTVAR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB

 

ÚTVAR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB

 • plánuje a koordinuje činnosť svojich úsekov
 • zodpovedá za sprístupňovanie a využívanie knižničných fondov
 • zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu
 • rozvíja individuálne kolektívne formy práce s používateľmi
 • vedie centrálnu registráciu používateľov útvaru, evidenciu a štatistiku jeho výkonov
 • spracúva rozbory výpožičných a informačných služieb
 • vykonáva prieskumovú činnosť knižnice v spolupráci s úsekmi knižnice

Úsek krásnej a náučnej literatúry pre dospelých

 • zabezpečuje absenčné a prezenčné výpožičné služby a rozvíja individuálne a kolektívne formy práce pre dospelých používateľov
 • poskytuje poradenské a konzultačné služby pri výbere literatúry a ústne faktografické informácie
 • zabezpečuje informačnú prípravu mládeže na stredných školách
 • mapuje požiadavky používateľov, spolupracuje s ostatnými oddeleniami a úsekmi knižnice
 • pri práci s používateľmi využíva bibliograficko-informačný aparát knižnice

Úsek literatúry pre mládež

 • zabezpečuje absenčné a prezenčné výpožičné služby a rozvíja individuálne a kolektívne formy práce pre dopspelých používateľov
 • poskytuje poradenské a konzultačné služby pri výbere literatúry a ústne faktografické informácie
 • spolupracuje s predškolskými zariadeniami a šklami
 • zabezpčuje inforamčnú prípravu detí a mládeže a ich plynulý prechod do úseku literatúry pre dospelých
 • mapuje požiadavky používateľov
 • pri práci s používateľmi využíva bibliograficko-informačný aparát knižnice

Úsek koordinácie a metodiky

 • zabezpečuje absenčné a prezenčné výpožičné služby a rozvíja individuálne a kolektívne formy práce pre svojich používateľov
 • poskytuje konzultačné a poradenské služby pri výbere dokumentov a ústne faktografické informácie
 • buduje informačný aparát úseku
 • mapuje požiadavky svojich používateľov
 • pri nákupe, ochrane a sprístupňovaní fondov spolupracuje s ostatnými oddeleniami a úsekmi

Úsek doplňovania a spracovania fondov

 • pri výbere literatúry spolupracuje s akvizičnou komisiou, s domácimi vydavateľmi a distribútormi
 • spracovanie knižničných fondov prostredníctvom knižničného programu v zmysle platných predpisov
 • zakúpené dokumenty označuje pečiatkou knižnice
 • vedie prírastkový zoznam zakúpených dokumentov
 • zabezpečuje ochranu knižničných fondov podľa platných predpisov, vykonáva revízie fondu a eviduje vyradené knižné jednotky

 

Úsek regionalistiky

 • usmerňuje akvizíciu regionálnych dokumentov a zabezpečuje ich bibliografické spracovanie
 • zhromažďuje neknižničné regionálne dokumenty a bibliograficky ich spracúva
 • buduje bibliograficko-informačné súbory s regionálnym obsahovým zameraním a sprístupňuje regionálne informácie používateľom
 • buduje archívny fond primárnych regionálnych dokumentov

Úsek technicko-ekonomický

 • komplexne zabezpečuje plánovanie, rozpočtovanie, financovanie knižnice, styk s finančnými orgánmi a zriaďovateľom
 • komplexne zabezpečuje účtovníctvo knižnice
 • vykonáva rozbory hospodárenia a spracúva ekonomické plány rozvoja a jeho finančného zabezpečovania
 • zabezpečuje racionalizáciu a optimalizáciu administratívnych činností
 • spracúva štatistické výkazníctvo z ekonomickej činnosti organizácie
 • zabezpečuje výkon verejného obstarávania tovaru, prác a služieb
 • zodpovedá za materiálno-technické vybavenie a zabezpečuje materiálno-technické zásobovanie knižnice
 • v úzkej spolupráci s inventarizačnou komisiou ako jej člen, pravidelne vykonáva inventarizáciu majetku, dohliada na jej priebeh a vypracováva záverečnú správu
 • vykonáva a dohliada na pokladničnú službu
 • zabezpečuje autoprevádzku
 • zabezpečuje upratovanie a iné technické zabezpečenie prevádzky knižnice 
Späť