Tlačové správy

MYŠLIENKA, KTORÁ BY SI ZASLÚŽILA, ABY JU NIEKTO VYVESIL NA TABULE V MESTÁCH…

 

Príroda nepozná hranice. Je to zaiste myšlienka, ktorá by si zaslúžila, aby ju niekto vyvesil na tabule v mestách, aby sa o nej diskutovalo počas cesty v prostredí autobusu, aby sa jej sila dotkla slabého. Je to však a predovšetkým názov projektu, ktorého začiatok sa datuje na prvého februára a ukončí sa symbolicky vtedy, keď sa starý rok poberie na dôchodok, teda 31. decembra. Organizuje ho občianske združenie Class slovakia a Zemplínska knižnica v Trebišove Holocén Természetvédelmi Egyesület. Vzájomná spolupráca tak prekračuje hranicu, teda tú štátnu. Ako to už na svete (tom malom, ale aj tom veľkom chodieva), projekt musí mať cieľ. A ten, ktorý je predostrený vďaka Príroda nepozná hranice, je vskutku vznešený a jeho dôležitosť nemožno podceňovať. Zameriava sa na mladú generáciu, od ktorej bude v budúcnosti závisieť povznesenie alebo pád ľudstva a hra a zážitok sa ponúknu, aby naučili ctiť si a milovať životné prostredie. Koniec bude naozaj hodný pozornosti, vzíde z neho totiž slovensko-maďarská kniha, ktorej obsah bude rozprávať o spoločnej skúsenosti na rieke Bodrog. A nebude chýbať ani čerešnisko na torte v podobe filmového festivalu, na ktorom sa predvedú fotografie vypovedajúce o príbehu rieky a výtvarné diela samotných zúčastnených detí. Dieťa tak dostane neopakovateľnú možnosť nájsť hlas aj bez použitia jazyka, bude môcť kričať aj bez kriku a to pomocou umenia.

Zlo v dobre

Inšpirácia, ktorá viedla k realizácii, vyplynula z nespravodlivosti. Veď príroda je priam alarmujúco poškodená, voda je znečistená, správanie ľudstva bezohľadné, všadeprítomný plast ničí, a preto sa pozdvihlo uvedomenie si a dáva sa do popredia nesmrteľnosť toho, čo nás obklopuje.

Cieľová skupina

Áno, napísané už bolo, že si projekt berie ako spoločníka pri dobrodružstve dieťa, ale nech sa teda spresní, že cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl, ktorí, samozrejme, pochádzajú z obcí blízko rieky Bodrog a to či už na území Slovenska, a či Maďarska. Vítaná a nanajvýš potrebná skupina, ktorá sa začlení, je pedagóg zo spomenutej lokality. Nádeja sa, že sa tak vytvorí aj metodický postup, ktorý do vyučovania vtiahne vedomosť o láske k flóre a faune a k tomu, čo predstavuje vonkajšie prostredie. Oslovenie zapojiť sa neminie ani odborníkov, kto iný by mal prednášať mladému bádateľovi, ak nie ornitológ, vodohospodár alebo environmentalista. Ktovie, možno prednášanie natoľko pozmení vnútro, že si dieťa vyberie i budúce povolanie a nebude musieť blúdiť a pýtať sa, kým je a kým byť chce.

Jeseň to zariadi

Dôverný vzťah s riekou Bodrog sa mal odvíjať v júni, avšak nebezpečný a dosiaľ nelapený koronavírus sebecky pozmenil plán bez opýtania. Našťastie, zariadi to jeseň, pretože splavovanie sa umožní od 21. až do 23. septembra, pričom záverečný deň bude venovaný filmovému festivalu.

TEXT: Michaela Mihoková, FOTO: Milan Elšík

ClassSLOVAKIA_04_2020_priroda_nepozna_hranice_s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍRODA NEPOZNÁ HRANICE

 

Keď dobrý úmysel prekračuje hranice, je to hodné aj tisícov riadkov. Veď koniec koncov, dobro by ani hranicu mať nemalo. Malo by byť také široké, aby obsiahlo celučičký svet a také vysoké, aby dovidelo na každého človeka.

Najväčšia láskavosť sa ukazuje tak, keď sa otvárajú ústa za nemých a bojuje sa za tých, čo nemajú ruky. Príroda nemá hlas, takže kričať nemôže a ani nemá ruku, ktorou by sa načiahla a uchopila niečiu dlaň. Napriek tomu je to ona, čo so všetkou vážnosťou túži po jedincovi schopnom vidieť čokoľvek, čo jej chýba.
A o tom je aj výnimočný projekt, ktorý nesie reálny aj metaforický názov Príroda nepozná hranice.

Spojenie

Aby sa projekt uskutočnil, spojili sa hneď dve krajiny. Zapojené je Slovensko a rovnako aj Maďarsko. Cieľom je rozšíriť vášeň pre ochraňovanie prírody a upozorniť na dlhotrvajúce problémy, ktoré trápia odborníkov na slovo vzatých. Oslovená na účasť je najmladšia ge- nerácia, teda tá školopovinná. Najviac sa však bude dbať o to, aby do myšlienky vstúpili žia- ci základných škôl z okolia rieky Bodrog a to už či zo slovenskej alebo maďarskej časti.

Tri dni

Keďže nie je dobré ponúkať len ponaučenie bez zábavy, žiaci sa zúčastnia na zážitkovej plavbe, aby si formou prednášok osvojili vedomosti schopné zmeniť ich pohľad na svet.
Predstúpi pred ne pán Miščík, ktorý pracuje ako vodohospodár a porozpráva im o dôležitosti súčinnosti človeka a prírody.
Príležitosť odovzdať skúsenosti mladej generácii využije aj pani Voralová, ktorej povolaním je chrániť prírodu. Preto i poslucháčom predostrie, napríklad, všeobecné pravidlá, ako sa kde správať a aké stupne ochrany prírody jestvujú.
A čo by to bolo za environmentálne ladené podujatie, keby chýbal ornitológ? Pán Balla sa podujal rozpovedať o vtáctve a priblížiť tak spôsob života, ktorý človek môže len s obdivom sledovať.

Deň druhý a tretí

Žiaci z oboch krajín absolvujú netradičný putovný filmový festival – ENVIROfest, ktorý príde za nimi. Navštívi ich buď na diaľku na vlnách internetu, alebo niekam zavíta priamo medzi žiakov. Počas dvoch dní trvania sa zvedavým bádateľom predstaví krása prírody v pohyblivých obrazoch, ale aj vo forme fotografií a budú si môcť overiť, že umenie niekedy povie viac ako jedna hrubizná kniha.
Plavba sa síce mala uskutočniť už v horúcom letnom mesiaci, ale pliaga v podobe koronavírusu jej v tom zabránila. Termín je teda posunutý na koniec septembra a tvorcovia projektu veria, že sa nielen zrealizuje, ale prinesie aj očakávané ovocie. A aby sa nezabudlo, chystá sa aj kniha, a nie taká hocijaká, ale rozprávková. Vďaka nej sa už nikdy nezabudne, že sa plavilo, učilo a smialo.

Koment 1Koment 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAČNÝ VIDEOSPOT K PROJEKTU PRÍRODA NEPOZNÁ HRANICE

 

Späť