Rešerše

Rešerše 2016

 • Zážitkové metódy v procese rozvíjania komunikačných zručností  –  35
 • Podnikové stratégie a plánovanie rozvoja – 54
 • Stomie – 19
 • Prehľad dejín umenia od baroka až po novovek – 13
 • Island a jeho tajomstvá – 4
 • Tovaroznalectvo – 5
 • Digitálny vek a jeho vplyvy na mladého človeka – 15
 • Srdcovo cievne choroby a prevencia pred nimi – 24
 • Inovatívne metódy učenia vo vyučovacom procese – 19
 • Prevencia pred syndrómom vyhorenia v pomáhajúcich profesiách – 28
 • Minoritná spoločnosť a jej možnosti uplatnenia na trhu – 66
 • Tvorivosť pri vyučovacom procese v malej triede – 33
 • Starostlivosť o geriatrického pacienta – 33
 • Emigranti a Európsky trh práce – 12
 • Rodina a jej vplyv na zdravý vývoj dieťaťa – 21
 • Biochémia – 9
 • Mimoškolská činnosť detí s poruchami  správania – 37
 • Logistika – 27
 • Druhy látkových závislostí – 18
 • Rozvoj reči v predškolskom veku – 24
 • Malé a stredné podniky – 28
 • Význam rodiny a jej postavenie v spoločnosti – 37
 • Filozofické úvahy – predstavitelia – 15
 • Seniori a informačné technológie – 21
 • Drogové závislosti u žiakov na stredných odborných školách – 39
 • Kriminalita a iné sociálno-patologické javy u teenagerov – 56
 • Ošetrovateľské techniky – 14
 • Odovzdávanie viery cez stredoškolskú katechézu deťom z problematického prostredia – 31
 • Možnosti využitia didaktickej hry vo vzdelávacích variantoch špeciálnej základnej školy – 36
 • Analýza výskytu sociálno-patologických javov v prostredí SŠ –53
 • Supervízia v sociálnej práci – 23
 • Významné slovenské osobnosti v matematike – 58
 • Podnikanie a podniková ekonómia – 15
 • Sociálna práca s rodinou – 29
 • Neverbálna komunikácia – 27
 • Etický kódex – 13
 • Počítačové hry a sociálne siete–28
 • Diéta a zdravá životospráva – 14
 • Vinohradníctvo, Tokajské vinohradníctvo – 16
 • Móda a dejiny módy – 25
 • Psychológia osobnosti – 14
 • Komunikácia a komunikačné bariéry u seniorov – 31
 • Zvládanie stresových situácií v manažmente podniku – 23
 • Efekt fyzioterapeutickej liečby u pacientov s cervikogénnou bolesťou hlavy – 22
 • Rozvíjanie komunikačných schopností u žiakov s mentálnym postihnutím – 26
 • Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Diabetes mellitus – 61
 • Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so schizofréniou – 22
 • Kvalita sexuálneho a partnerského života s ťažším mentálnym postihnutím – 23
 • Významné udalosti v dejinách východnej Európy – 25
 • Riadiaca a výkonná činnosť v maloobchode – 13
 • Neznámi hrdinovia druhej svetovej vojny – 25
 • Hodnotenie práce a záťažových faktorov u špeciálnych pedagógov – 28
 • Vyučovanie predmetu odborná prax a možnosti jeho skvalitnenia – 44
 • Postavenie učiteľa v triede s problémovými žiakmi – 37
 • Dopady hospodárskej a ekonomickej krízy na sociálnu politiku v Slovenskej republike– 24
 • Nezamestnanosť ako sociálny problém – 50
 • Sociálne služby poskytované v zariadeniach pre seniorov v rámci regiónu východného Slovenska – 23
 • Kyberšikanovanie ako sociálny problém – 18
 • Dobrovoľníctvo mládeže– 21
 • Sociálna práca s mentálne postihnutým klientom – 33
 • Prevencia sociálno-patologických javov u detí na špeciálnych školách – 45
 • Riadenie ľudských zdrojov vo vybranom podniku – 31
 • Ajurvédska medicína – 19
 • Regionálna politika EÚ – 21
 • Virtuálne sociálne siete a ich vplyv na žiakov ZŠ –31
 • Povesti v literatúre pre deti a mládež – 20
 • Významné osobnosti SNP – 16
 • Informačné technológie v práci učiteľa – 41
 • Biopotraviny – zdravé a ekologické produkty – 11
 • Ľubomír Feldek – osobnosť slovenskej literatúry – 18
 • Pohybový režim ako determinant zdravia adolescentov – 31
 • Syndróm vyhorenia u  sociálnych pracovníkov v pobytových zariadeniach – 12
 • Vplyv rodiny na vznik drogovej závislosti –35
 • Klamstvo a záškoláctvo na základnej škole – 22
 • Poruchy učenia u detí a ich riešenia v spolupráci pedagógov, psychológov a rodičov – 27
 • Vzťahy v triede a vzťahy na sociálnych sieťach – 30
 • Malé a stredné podnikanie v podmienkach EÚ – 17
 • Vplyv rozprávky na detského čitateľa a rozvoj jeho intelektuálnych vlastností – 30
 • Stravovanie – zdravo a chutne – 18
 • Dejiny Trebišova – 15
 • Powerpoint – multimediálna interaktívna prezentácia v príslušnom predmete – 17
 • Výchovné a vzdelávacie ťažkosti detí a mládeže v podmienkach náhradnej rodinnej starostlivosti – 39

Rešerše 2015

 • Environmentálna výchova v predprimárnom zariadení – 69 záznamov
 • Úloha pracovníkov školského zariadenia pri budovaní korektného vzťahu k žiakom v kontexte s etickými princípmi – 63 záznamov
 • Súhrn literatúry a prameňov k dejinám obce Parchovany – 28 záznamov
 • Drogová prevencia u detí a mládeže v škole – 47 záznamov
 • Rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky v 1. ročníku ZŠ – 28 záznamov
 • Sociálna a emocionálna klíma triedy na strednej škole – 25 záznamov
 • Pracovný list ako prostriedok kognitívneho rozvoja dieťaťa v MŠ – 32 záznamov
 • Dopad alergie na kvalitu života pacienta – 44 záznamov
 • Uplatnenie sociálneho pracovníka v praxi a jeho profesijné kompetencie -26 záznamov
 • Možnosti sociálneho rozvoja žiakov s duševnou zaostalosťou v kontexte vzdelávania – 30 záznamov
 • Technické inovácie v špeciálnej pedagogike – 64 záznamov
 • Agresivita a šikanovanie – 76 záznamov
 • Držanie tela – 9 záznamov
 • Prekážky v práci – 37 záznamov
 • Edukačné aktivity rozvíjajúce tvorivé myslenie v predprimárnom vzdelávaní – 23 záznamov
 • Viliam Gaňo – zakladateľ a nestor slovenskej špeciálnej pedagogiky – 27 záznamov
 • Eurodegeneratívne ochorenie – 15 záznamov
 • Renesančný umelci a ich tvorba -14 záznamov
 • Na potulkách Zemplínom – 21 záznamov
 • Škodlivosť prídavných látok v potravinárskom priemysle – 29 záznamov
 • Sociálne siete a trávenie voľného času žiakov mimo vyučovacieho procesu – 30 záznamov
 • Nadváha ako civilizačná choroba – 35 záznamov
 • Zážitkové učenie v predškolskom veku – 41 záznamov
 • Alternatívne smery učenia vybraných predmetov vo vyučovacom procese – 31 záznamov
 • Začleňovanie rómskych detí do spoločnosti – 74 záznamov
 • Podnietenie tvorivého prejavu detí prostredníctvom interaktívnych hier – 48 záznamov
 • Starostlivosť o pacienta v paliatívnej liečbe – 12 záznamov
 • Ponuka a dopyt na Európskom trhu práce – 26 záznamov
 • Rodina ako základná bunka spoločnosti – 24 záznamov
 • Význam sociálnej klímy školskej triedy na formovanie žiakov – 17 záznamov
 • Využívanie interaktívnej tabule v procese vyučovania – 34 záznamov
 • Sebareflexia a komunikácia v práci terénneho sociálneho pracovníka – 18 záznamov
 • Drogové závislosti ako hrozba – 22 záznamov
 • Sebahodnotenie učiteľa v materskej škole – 33 záznamov
 • Vitamíny a minerály a ich výskyt v potravinách – 16 záznamov
 • Liečivé rastliny a byliny – 18 záznamov
 • Využívanie terapií u detí s mentálnym postihnutím v predškolskom veku – 38 záznamov
 • Cestovanie po krajinách stredozemného mora – 31 záznamov
 • Motivácia ako prostriedok rozvoja osobnosti žiakov v edukačnom procese – 25 záznamov
 • Sociálny klient – 36 záznamov
 • Sociálne piliere v podnikaní – 15 záznamov
 • Identifikácia a prevencia sociálno-patologických javov v podmienkach stredného odborného vzdelávania – 27 záznamov
 • Voľnočasové aktivity pre seniorov – 32 záznamov
 • Pedagogická komunikácia ako prostriedok vytvárania pozitívnej klímy v triedach stredných škôl s ekonomickým zameraním – 23 záznamov
 • Vplyv rodinného prostredia na osobnosť žiaka na stredných školách s ekonomickým zameraním – 12 záznamov
 • Dobrovoľníctvo a sociálna práca na Slovensku – 22 záznamov
 • Empatia a asertivita v komunikácii – 17 záznamov
 • Fungujúca rodina a prevencia voči kriminalite a závislosti – 29 záznamov
 • Interaktívna tabuľa a voľný čas v školskom klube detí – 20 záznamov
 • Liečivé rastliny s antibakteriálnym účinkom – 36 záznamov
 • Absolvent odboru sociálna práca na trhu práce – 18 záznamov
 • Antropológia a sociálna práca – 24 záznamov
 • Maliari 18.storočia – 9 záznamov
 • Tvorivá dramatika vo výučbe – 16 záznamov

Rešerše 2014

 • Mozart a jeho diela – 12 záznamov
 • Užhorod okolie a pamiatky – 15 záznamov
 • Konzervačné látky v potravinách – 30 záznamov
 • Vplyv médií na žiakov vo vyučovacom procese – 20 záznamov
 • Fytofarmaká obezity – 40 záznamov
 • Zážitkové učenie – 31 záznamov
 • Moderné problémovo orientované vyučovanie vybraných predmetov technickej výchovy – 32 záznamov 
 • Rómske komunity – 93 záznamov
 • Stimulácia rečového prejavu u detí prostredníctvom hier – 38 záznamov
 • Edukácia pacienta s ischemickou chorobou srdca – 8 záznamov
 • Trh práce v období globálnej krízy v porovnaní s vybranou krajinou – 28 záznamov
 • Rodina a jej význam – 26 záznamov
 • Sociálna klíma školskej triedy a úspešnosť školských výsledkov žiakov stredných škôl – 17 záznamov
 • Interakčný štýl triedneho učiteľa – 44 záznamov
 • Sebareflexia a komunikácia v práci učiteľa – 14 záznamov
 • Využitie projektového vyučovania v praktickej škole – 21 záznamov
 • Analýza a identifikácia stratégie správania v náročných situáciách v manažmente strednej školy u žien – 36 záznamov
 • Vitamíny a ich účinok na človeka – 14 záznamov
 • Liečivé rastliny – 18 záznamov
 • Predškolská výchova – 26 záznamov
 • Cestovanie po Španielsku – 15 záznamov  

Rešerše 2013

 • Didakticko-metodické princípy výuky technických predmetov – 20 záznamov
 • Indikátory kvality práce triedneho učiteľa v špeciálnej základnej škole – 30 záznamov
 • Riziká podnikania v oblasti služieb – 35 záznamov
 • Kultúrne pamiatky v okrese Trebišov – 15 záznamov
 • Využitie didaktickej hry v edukačnom procese žiakov s mentálnym postihnutím – 30 záznamov
 • Náhrady mlieka a ich vplyv na výživu šteniat – 20 záznamov
 • Návrh systému aplikácie učebných štýlov vo vyučovacom procese – 14 záznamov
 • Agresivita a komunikácia – 15 záznamov
 • Agresivita, konflikt, asertivita – 18 záznamov
 • Aplikácia metód tvorivej dramatiky pri práci so žiakmi s mentálnym postihnutím v primárnom vzdelávaní – 20 záznamov
 • Bariéry rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku – 21 záznamov
 • Edukácia žiakov s poruchami v správaní v podmienkach SŠ – 14 záznamov
 • Neúspešnosť detí – 21 záznamov
 • Prsníky – 8 záznamov
 • Sestra ako kľúčový sprostredkovateľ individualizovanej prevencie a podpory zdravia u pacientov s ochorením prsníka – 15 záznamov
 • Stratifikačná štruktúra slovenskej spoločnosti so zameraním
 • na ostrakizované sociálne skupiny – 24 záznamov
 • Záškoláctvo ako sociálny problém medzi Rómami – 25 záznamov
 • Životný spôsob mládeže – 18 záznamov
 • Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce – 20 záznamov
 • Počítačová hra v sociálnom a technickom vývoji dieťaťa – 20 záznamov
 • Štátna sociálna podpora ako pomoc rodinám v systéme sociálneho zabezpečenia v SR – 143 záznamov
 • Predprimárna príprava dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na vstup do l. ročníka základnej školy – 75 záznamov
 • Psychologické profilovanie páchateľa trestných činov – 24 záznamov
 • Zamestnanosť a trh práce- 74 záznamov
 • Alternatívne školstvo – 50 záznamov
 • Analýza vplyvu dane z príjmov na SZČO – 64 záznamov
 • Svalová dysbalancia – 5 záznamov
 • Výchova detí zo sociálne znevýhodneného prostredia – 45 záznamov
 • Nelátkové závislosti – 9 záznamov
 • Sociálna situácia a chudoba Rómov – 93 záznamov
 • Produkty, ktoré konzumujeme – 34 záznamov
 • Analýza edukačných projektov pre žiakov – 24 záznamov
 • Fenomén chudoby – 41 záznamov
 • Stav a perspektíva kempingu a karavaningu na Slovensku v porovnaní s ČR, Chorvátskom a Holandskom – 87 záznamov  

Rešerše 2012

 • Rodina a jej vplyv na socializáciu dieťaťa – 201 záznamov – žiadané 8x
 • Analýza činnosti stredných škôl v trebišovskom okrese zameraná na ochranu životného prostredia – 25 záznamov
 • Problematika využívania pomôcok na hodinách prírodovedy v materských školách – 37 záznamov
 • Voľný čas a rodinná výchova – 79 záznamov – žiadané 6x
 • Psychosociálne aspekty rakoviny prsníka – 81 záznamov
 • Zásady tvorby distančných opôr – 59 záznamov
 • Bezpečnosť pacienta v perioperačnej starostlivosti – 150 záznamov – žiadané 10 x
 • Efektívne využitie myšlienkových máp pre skvalitnenie vyučovacieho procesu – 121 záznamov
 • Nové trendy v hodnotení žiakov – 166 záznamov
 • Vplyv amputácie prsníka u žien na kvalitu života – 129 záznamov
 • Integrované vzdelávanie – 39 záznamov
 • Počítačová hra v sociálnom a technickom vývoji žiakov – 20 záznamov
 • Profilovanie páchateľov trestných činov – 24 záznamov – žiadané 10 x
 • Alternatívne školstvo – 20 záznamov – žiadané 6 x
 • Analýza vplyvu dane z príjmov na SZČO – 64 záznamov
 • Členstvo a registrácia v slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek – 15 záznamov
 • Humanizmus a renesancia v pedagogike – 14 záznamov
 • Ochrana životného prostredia a filozofia – 25 záznamov – žiadané 10 x
 • Pohybová výkonnosť mládeže v hádzanej – 21 záznamov
 • Šikanovanie – 45 záznamov – žiadané 5 x
 • Hra ako prostriedok rozvoja komunikácie žiakov v primárnom vzdelávaní – 35 záznamov
 • Vzťahy emocionálnej inteligencie a dispozičného optimizmu k sociálnej pozície žiaka v školskej triede – 37 záznamov
 • Príčiny záškoláctva rómskych žiakov na ZŠ z pohľadu špeciálneho pedagóga – 31 záznamov
 • Domáce násilie ako súčasný problém na Slovensku – 42 záznamov – žiadané 4 x
 • Environmentálna politika EU – 27 záznamov
 • Stravovacie návyky a pohybová aktivita u mládeže staršieho školského veku – 36 záznamov
 • Rómsky jazyk pri práci asistenta učiteľa v špeciálnych ZŠ – 23 záznamov
 • Životný spôsob mládeže ako pedagogický problém – 41 záznamov
 • Edukácia u pacienta s dekubitmi a jeho rodinných príslušníkov – 39 záznamov
 • Prihlasovanie, popieranie a uspokojovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii – 25 záznamov
 • Kompetenčný profil učiteľ odborných predmetov – 46 záznamov
 • Prevencia pred obchodovaním s deťmi – detská prostitúcia, sexuálne vykorisťovanie – 58 záznamov
 • Nelátková závislosť 21. storočia – 30 záznamov
 • Analýza prepravnej činnosti zasielateľskej spoločnosti – 17 záznamov
 • Reforma verejnej správy – 17 záznamov – žiadané 3 x
 • Metódy hodnotenia uplatňované v rodinnej výchove – 52 záznamov
 • Nové formy vzdelávania v 21. storočí – 10 záznamov
 • Postihnuté dieťa – zlepšenie kvality života – 50 záznamov – žiadané 2 x
 • Nezamestnanosť ako sociálny problém – 14 záznamov
 • Príčiny neprospievania žiakov podmienené rodinným prostredím – 36 záznamov
 • Dodávateľsko-odberateľské vzťahy – 18 záznamov
 • Detské domovy – výchova a uplatnenie detí (odchovancov) – 27 záznamov – žiadané 7x
 • Zdravotné determinanty kardiovaskulárneho rizika u profesionálnych vojakov – 38 záznamov
 • Tabak, alkohol, drogy a verejné zdravotníctvo – 41 záznamov
 • Participácia detí a mládeže pri tvorbe podnetného prostredia pre skupiny ohrozenej mládeže – 28 záznamov
 • Výskyt závislosti na nikotíne u žien počas tehotenstva – 30 záznamov
 • Hodnota človeka v modernom svete – 27 záznamov
 • Vplyv rastových hormónov na vývin žiaka počas štúdia na SŠ – 34 záznamov
 • Celoživotné vzdelávanie učiteľov – 42 záznamov
 • Vyučovanie hudby na hodinách náboženstva – 22 záznamov
 • Únava a jej pôsobenie na žiaka vo vyučovacom procese – 40 záznamov
 • Dotácie a ich podiel na financovaní školských zariadení – 26 záznamov
 • Využitie meditácie – 18 záznamov
 • Motivácie sestry na oddelení pooperačných stavov – 38 záznamov
 • Uspokojovanie psychických a spirituálnych potrieb klientov v zariadeniach sociálnych služieb – 29 záznamov 

Rešerše 2011

 • Rómovia – bývanie a sociálny dopad –  23 záznamov
 • História PC a ich vplyv na deti – 18 záznamov
 • Inžinierske siete a stavby – 25 záznamov
 • Výchova Rómov – 16 záznamov
 • Ochrana objektov železničnej polície – 33 záznamov
 • Voľný čas a aktivity žiakov – 18 záznamov
 • Ochrana osôb a majetku  – 19 záznamov
 • Bezpečnosť a riziká pri práci – 19 záznamov
 • Ekonomický rast v SR – 56 záznamov
 • Spôsoby zvládania stresu – 39 záznamov
 • Analýza vývoja a súčasný stav cestovného ruchu na Slovensku – 14 záznamov
 • Psychologické a sociologické aspekty trhu – 29 záznamov
 • Dodržiavanie životného štýlu u dialyzovaného pacienta -8 záznamov
 • Pedagogická komunikácia – 16 záznamov
 • Audit systému environmentálneho manažérstva – 22 záznamov
 • Spôsoby komunikácie na pracovisku – 30 záznamov
 • Rómske etnikum v Trebišove – 6 záznamov
 

Rešerše 2010

 
 • Alkoholizmus – jeho príčiny, následky a liečba – 15 záznamov
 • Obchodné meno – história, úloha v  podnikaní, zánik obchodného mena – 21 záznamov
 • Rola rodiča v dnešnej spoločnosti –  22 záznamov
 • E-learning dištančné vzdelávanie – 20 záznamov
 • Odmeňovanie zamestnancov v podniku – 7 záznamov
 • J.A.Komenský – prínos k rozvoju teórie, výchovy a vzdelávania – 16 záznamov
 • Možnosti rozvíjania tvorivosti žiakov – 22 záznamov
 • BOZP – 9 záznamov
 • Integračné zoskupenie v Afrike – 45 záznamov
 • Stres a dieťa v neúplnej rodine – 55 záznamov
 • Tenis – pravidlá– 60 záznamov
 • Edukácia pacientov na zubnej ambulancii v rámci prevencie – 72 záznamov
 • Možnosti výchovy mimo vyučovania a prevencii sociálno-patologických… – 12 záznamov
 • Hodnoty v živote – 17 záznamov
 • Stroje a zariadenia – 50 záznamov
 • Typológia osobnosti – 29 záznamov
 • Sociálny pracovník – 20 záznamov
 • Alkoholizmus, alkohol a deti – patologické javy u detí – 20 záznamov
 • Drogy a deti – poruchové správanie – 2 záznamy
 • Poruchy správania u detí – 16 záznamov
 • Partnerské vzťahy – pestúnska starostlivosť – 82 záznamov
 • Štrukturálne fondy a ich dopad na ekonomiku SR – 107 záznamov
 • Regionálny rozvoj – 53 záznamov
 • Aktivizačné metódy vo vyučovaní – 46 záznamov
 • Vrodené vývinové chyby – 99 záznamov
 • Využitie IKT v MaSP – 37 záznamov
 • Detské domovy – hry – 8 záznamov
 • Andragogika – 10 záznamov
 • Krajské úrady a ich kompetencie – 67 záznamov
 • Týranie detí – 73 záznamov
 • Vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom – 28 záznamov
 • Postavenie žien v krajských samosprávach – 9 záznamov
 • Náhradná rodinná starostlivosť – 39 záznamov
 • Komplexná ošetrovateľská starostlivosť – záznamov
 • Vplyv pohlavných chorôb na sexuálny život – 95 záznamov
 • Problematika zdravej výživy u deti predškolského veku – 8 záznamov
 • Rómovia a sociálna práca – 99 záznamov
 • Štruktúra a dynamika ekonomického rastu v podmienkach SR – 46 záznamov
 • Kriminalita mládeže – 86 záznam
 • Syndróm ADHD – 8 záznamov
 • Voľný čas a aktivity žiakov – 110 záznamov
 • Bezpečnosť pri práci a riziko – 26 záznamov
 • Ochrana objektu železničnej prepravy – 58 záznamov
 • Konkurzná podstata – 7 záznamov
 • Rodina ako determinant psychického zdravia – 45 záznamov
 • Manipulačné stroje a zariadenia – 75 záznamov
 • Knižnično-informačné služby – 45 záznamov
 • Deti a morálka – 22 záznamov
 • Bezpečnostné zložky SR – 18 záznamov
 • Geografické pomery regiónu Trebišov – 12 záznamov
 • Tokajské vínna cesta – 26 záznamov
 • Umelecká tvorba v podaní Jozefa Eperješiho – 8 záznamov
 • Šikanovanie detí – 22 záznamov
 • Mobing na pracovisku – 16 záznamov
 • Osvetové zariadenia na Slovensku – 48 záznamov
 • Vinohradníctvo a vinárstvo tokajskej oblasti – 56 záznamov
 • Andrássyovské sídla na Slovensku – 43 záznamov
 • Hrady, zámky a kaštiele na Zemplíne – 66 záznamov
 • Sakrálne pamiatky východného Slovenska – 52 záznamov
 • Drevené kostolíky – 33 záznamov
 • Mariánske súsošie v Trebišove – 14 záznamov
 • Tajba – 15 záznamov
 • Chránené územia okresu Trebišov – 34 záznamov
 • Židovské synagógy v regióne Trebišova – 8 záznamov
 • Archeologické pamiatky regiónu – 12 zázanmov
 • Kresťanská kultúra v meste  TV – 13 záznamov
 

Rešerše 2009

 

 • Pedagogika voľného času – 16 záznamov
 • Spokojnosť v práci z pohľadu učiteľa a sociálneho pracovníka – 28 záznamov
 • Aktívna politika trhu práce a nezamestnanosť –  dobrovoľnícka služba – 32 záznamov
 • Zdokonaľovanie jazykovej prípravy u detí predškolského veku – 41 záznamov
 • Slohová výchova v jazykovo zmiešanej triede – 36 záznamov
 • Sexuálna výchova detí a mládeže – 59 záznamov
 • Vojčice – dejiny – 5 záznamov
 • Záujmová činnosť žiakov mladšieho školského veku na Slovensku a v zahraničí (Nemecko) – 53 záznamov
 • Nadobúdanie vlastníckeho práva zmluvou – 28 záznamov
 • Prosociálna výchova u detí mladšieho školského veku – 47 záznamov
 • Spokojnosť zákazníka – 4 záznamy
 • Pracovný pomer, zamestnávateľ, zamestnanci, práca, výpoveď – 15 záznamov
 • Špeciálne základné školy a samoobslužnosť žiakov – 26 záznamov
 • Základná filozofia v prístupe k sexualite osôb s mentálnym postihnutím – 22 záznamov
 • Čítanie a literárna výchova na 1. stupni základných škôl po roku 1990 – 31 záznamov
 • Nové trendy bezpečnostného priemyslu – 25 záznamov
 • Sexuálna výchova, manželstvo, rodičovstvo a intímne vzťahy u mentálne postihnutých – 22 záznamov
 • Vývoj priamych daní na Slovensku po roku 1945 – 17 záznamov
 • Vrodené vývojové ochorenia novorodencov – 14 záznamov
 • Slovenská literatúra pre deti a mládež – 2 záznamy
 • Partnerstvo v komunitnej sociálnej práci – 18 záznamov
 • Jan Amos Komenský – 18 záznamov
 • Výtvarné  činnosti žiakov – 6 záznamov
 • Výtvarná komunikácia žiakov – 5 záznamov
 • Kynológia – 29 záznamov
 • Komunikácia detí – 11 záznamov
 • Techniky hudobnej terapie – muzikoterapia – 87 záznamov  

Rešerše 2008

 • Mimoškolská činnosť žiakov mladšieho školského veku v oblasti hudobnej výchovy na základných školách –  12 záznamov
 • Michal Repovský – dielo – 14 záznamov
 • Radovan Brenkus – 39 záznamov
 • Edukačný plán – 4 záznamy
 • Transformácia detských domovov- 26 záznamov
 • Východoslovenská nížina – hydrológia, geografia, pedológia – 484 záznamov
 • Problémoví žiaci – drzosť, arogancia – 10 záznamov
 • Poruchy správania detí – 14 záznamov
 • Spolupráca rodiny a predškolských zariadení pri výchove dieťaťa – 23 záznamov
 • Imidž a komunikácia v organizácii – 16 záznamov
 • Špecifiká komunikácie vychovávateľa a detí s mentálnym postihnutím – 18 záznamov
 • Trebišov mesto z pohľadu histórie baníctva, banské objekty, historické budovy súvisiace s baníctvom – 18 záznamov
 • Rozvoj tvorivosti u detí predškolského veku pomocou námetovej hry – 63 záznamov
 • Predchádzanie vzniku sociálno patologických javov u žiakov špeciálnej ZŠ –  9 záznamov
 • Záujmové krúžky v špeciálnych žákladných školách – 32 záznamov
 • Voľný čas detí – 57 záznamov
 • Tvorivosť ako súčasť zážitkového učenia v podmienkach základných škôl  – 23 záznamov
 • Tvorivosť ako životná zručnosť učiteľa z pohľadu vedenia školy – 36 záznamov
 • Ženský spolok  Živena – 118 záznamov
 • Sociálno právna ochrana detí a mládeže – 32 záznamov
 • Nezamestnanosť ako sociálny problém – 33 záznamov
 • Dejiny Trebišova – 136 záznamov
 • Štefan Bubán – 56 záznamov  

Rešerše 2007

 • Parlamentné voľby 2006
 • Pestúnska starostlivosť
 • Bezdomovci
 • Holokaust – deportácie Židov
 • Pedagogika, didaktika vo fonde ZK
 • Dejiny cestnej dopravy
 • Poruchy príjmu potravín – bulímia – anorexia – depresia
 • Pachová stopa v kriminalistike
 • Slanské vrchy – vlastiveda, geografia
 • Rómska mládež – inorečová literatúra
 • Pôvod Rómov
 • Rozprávky o drogách
 • Periodiká 19. storočia
 • Populačný vývoj v SR po roku 2000
 • Verejná správa SR po roku 2000
 • Volebný systém SR po roku 2000
 • Radvaň nad Laborcom
 • Konflikt záujmov v životnom prostredí
 • Urbáre na Slovensku
 • Kaštieľ Betliar
 • Edukácia v školstve
 • Diplomatický protokol 
Späť