Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov – informácie pre čitateľov (dotknuté osoby)

Prevádzkovateľ: Zemplínska knižnica v Trebišove
Adresa: M. R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov
IČO: 31297731 

Zemplínska knižnica v Trebišove si cti svojich čitateľov a návštevníkov, vysoko rešpektuje ich súkromie a preto si pokladá za veľmi dôležité a nevyhnutné oboznámiť vás o tom, ako postupuje pri spracúvaní vašich osobných údajov.
V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný oboznámiť, poskytnúť a sprístupniť informácie týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov dotknutej osobe. Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú v knižnično-informačnom systéme. A ako sa spracúvajú sme sa rozhodli vám sprostredkovať prostredníctvom našej webovej stránky.
Pri ochrane osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s vyššie uvedeným nariadením, zákonom o ochrane osobných údajov a s naším Knižničným a výpožičným poriadkom platí v knižnici:
a) Zemplínska knižnica v Trebišove je prevádzkovateľom knižnično-informačného systému VTLS VIRTUA, v ktorom sú spracúvané osobné údaje používateľov knižnice (dotknutých osôb).
b) Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia čitateľov a bádateľov pre potreby ich identifikácie, evidencie a realizovania výpožičiek, a taktiež evidencie sankčných poplatkov v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v súvislosti s poskytovaním knižnično-informačných služieb.
c) Pre splnenie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov knižnica využíva zmluvného sprostredkovateľa:
Slovenská národná knižnica v Martine so sídlom Námestie J. C. Hronského 1, Martin – technologický sprostredkovateľ systému KIS3G na základe uznesenia vlády SR č. 801 zo 17. júla 2002 k Programu elektronizácie knižníc v SR.
d) Podmienky spracúvania osobných údajov
Osobné údaje čitateľov (dotknutých osôb) sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované formou odbornej bezpečnostnej dokumentácie s analýzou rizík a internej smernice Zemplínskej knižnice v Trebišove a sú vypracované v súlade s právnymi normami na ochranu osobných údajov dotknutých osôb.
Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli o svojich povinnostiach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov náležite poučené!
e) Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov zo strany čitateľov Zemplínskej knižnice v Trebišove je dobrovoľný, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle čitateľa
(dotknutej osoby) vo forme súhlasu na prihláške za čitateľa alebo jednoznačného potvrdzujúceho písomného úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov potrebných na splnenie oprávneného záujmu za účelom spracúvania osobných údajov v knižnično-informačnom systéme knižnice.
f) Oprávnené osoby
Osobné údaje môžu byť sprístupnené len oprávneným osobám, ktoré boli vyškolené, splnili požadované podmienky mlčanlivosti a osvojili si zásady spracúvania osobných údajov (§ 6 – § 13 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a ktorých výkon spracúvania osobných údajov čitateľov priamo súvisí so splnením účelu spracúvania v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.
g) Zverejňovanie
Získané, zaznamenávané a spracúvané osobné údaje čitateľov (dotknutých osôb ) knižnice nebudú zverejnené.
h) Tretie krajiny
Osobné údaje nebudú sprístupnené príjemcom v tretej krajine. V zmysle Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 a o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov čitateľ (dotknutá osoba) knižnice poskytuje svoje osobné údaje a udeľuje súhlas so získavaním, spracúvaním a uchovávaním osobných údajov prevádzkovateľovi Zemplínskej knižnici v Trebišove, prihliadajúc na oprávnený záujem knižnice evidovať svojich čitateľov prostredníctvom knižnično-informačného systému VIRTUA s možnosťou poskytovania knižnično informačných služieb a výpožičiek. Tento súhlas sa udeľuje knižnici po dobu trvania členstva v knižnici a ďalšie 3 roky po jeho skončení.
Po uplynutí tejto lehoty udeľuje čitateľ (dotknutá osoba) písomný súhlas Zemplínskej knižnici v Trebišove predmetné osobné údaje zlikvidovať skartáciou prihlášky a ich vymazaním z knižnično-informačného systému VIRTUA. Písomný súhlas je možné kedykoľvek ústne alebo písomne odvolať.

Pri prihlasovaní maloletej osoby do 15 rokov za čitateľa knižnice je knižnica povinná dodržiavať Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 a o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa maloletých osôb. V súlade s týmito právnymi normami je Zemplínska knižnica v Trebišove oprávnená získavať, spracúvať a uchovávať osobné údaje dieťaťa do 15 rokov len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, a to v tomto rozsahu:
– meno a priezvisko dieťaťa, adresa trvalého pobytu dieťaťa, adresa prechodného pobytu dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa.
Zároveň je knižnica oprávnená získavať, spracúvať a uchovávať osobné údaje zákonného zástupcu maloletej osoby do 15 rokov v rozsahu:
– titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, telefonický kontakt, emailová adresa.

Pri prihlasovaní dospelého čitateľa, resp. používateľa, ktorej bol vydaný občiansky preukaz podľa zákona č. 224/2006 Z. z., je knižnica oprávnená získavať a následne spracúvať osobné údaje dotknutej osoby – čitateľa, resp. používateľa v rozsahu:
– titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, doba platnosti občianskeho preukazu, status osoby (študent, dôchodca, ZŤP a iné), telefonický kontakt, emailová adresa čitateľa.
Práva dotknutých osôb
Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili.
Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.
– máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR),
– právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
– právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR),
– právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21
GDPR),
– máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),
– ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša knižnica pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vaše otázky a žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými informáciami a právami môžete adresovať na mailovú adresu štatutára riaditelka@kniznicatv.sk, na mailovú adresu osoby zodpovednej za dohľad nad výkonom ochrany osobných údajov oou@cubsplus.sk alebo formou doporučeného listu doručeného knižnici na adresu: Zemplínska knižnica v Trebišove, M.R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov
Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne.
Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), knižnica má právo si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, prípadne odmietnuť konať na základe žiadosti.
Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

 

Späť